Angleščina – Naravovarsto: Antarktika

Pripravil/a: mag. Teo Pucko
Šola: OŠ Prežihovega Voranca Bistrica
Predmet: Angleščina
Tema: Naravovarsto – Antarktika

Pri angleščini so učenci 8. razreda nadaljevali z raziskovanjem naravovarstvenih vsebin, tokrat so se predvsem posvetili problematiki Antarktike. V pripravljeni spletni učni poti so iz dokumentarnih posnetkov izluščili glavne misli in probleme in jih skupaj predstavili na zidu Padlet. Skozi interaktivni kviz so s pomočjo učiteljeve povratne informacije vadili bralno razumevanje. Za zaključek so učenci s pomočjo besedila v učbeniku in lastnega raziskovanja na spletu izdelali digitalni poster ali drug izdelek, v katerem so prikazali težave Antarktike in razmišljali o njeni prihodnosti.

Cilji in kompetence:

Cilji ure so razvijati slušno razumevanje in bralno razumevanje, izluščiti podatke iz besedila, vrednotiti informacije, načrtovati in izdelati izdelek za predstavitev. Učenci razvijajo digitalne kompetence: brskanje, iskanje in izbira podatkov,  vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin ter poustvarjanje digitalnih vsebin. Učenci razvijajo kompetence raziskovanja in preiskovanja ter ustvarjalnosti.

Potek dela in navodila:

Ura je potekala v sklopu dela na daljavo. Pripravljena je bila kot spletna učna pot v WordPressu na Arnesovem strežniku splet.arnes.si.

Najprej so si učenci ogledali dva filma National Geographic o podnebnih spremembah in taljenju ledu. Na podlagi teh filmov so učenci v skupnem Padletu zbrali ključne besede o podnebnih spremembah.

V nadaljevanju so učenci prebrali besedilo o Antarktiki v učbeniku in iz njega izpisali ključne besede. Z istim besedilom so izvedli tudi nalogo za preverjanje in urjenje bralnega razumevanja. Naloge je bila pripravljena v okolju Actively learn.

Zaključni korak je predstavljal plakat v okolju Canva (predlog učitelja) ali drugi izberejo drug način predstavitve prihodnosti Antarktike.


Vrednotenje in povratna informacija:

Povratno informacijo za delo v prvem koraku (Padlet) so učenci dobili v obliki komentarja pod objavo. Pri tretjem koraku (kviz v Actively learn) učenci v aplikaciji dobijo povratno informacijo o odgovorih v sami aplikaciji. Učitelj jih lahko zaprosi tudi za dopolnitev odgovora. Povratno informacijo s strani učitelja o svojem izdelku iz zadnje točke so učenci dobili preko eAsistenta preko modula domače naloga.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učitelj delo ocenjuje kot uspešno in primerno za učence. Sicer je šlo za delo na daljavo, vendar so se učenci dobro vključili in sposobnostim primerno opravili naloge. Izbrane aktivnosti so služile razvijanju kompetenc in znanj na višjem nivoju, aktivnosti bi lahko umestili tudi v višje nivoje po SAMR modelu. Še vedno je mnenja, da v času poplave informacij potrebno voditi in učiti, da vedo izbrati med informacijami in te informacije tudi predstaviti na primeren način. V prihodnosti bodo pri tujem jeziku prednostno razvijali tudi to področje in izbirali med različnimi načini predstavitve.

Skip to content