Angleščina – Past Tense Simple – questions

Pripravil/a: Mateja Sukič Kuzma
Šola: OŠ Miška Kranjca Velika Polana
Predmet: Angleščina
Tema: Past Tense Simple – questions

Pri angleščini so učenci 7. razreda spoznavali, kako tvoriti vprašanja v pretekliku. Svoje znanje so preizkusili v Kahoot kvizih in Quizlet vajah. Na koncu so rešili naloge spletnem delovnem zvezku Liveworksheets, kjer so tudi dobili povratno informacijo.

Cilji in kompetence:

  • spoznavajo pravila za tvorjenje vprašanj v pretekliku
  • izberejo ustrezne vprašalnice
  • tvorijo vprašanja v pretekliku
  • poiščejo ustrezno informacijo
  • razvijajo kompetenco uporabe digitalnih gradiv za spoznavanje nove učne snovi

Potek dela in navodila:

Učenci v učbeniku Project 2 na strani 38 preberejo zgodbo Mut’s holiday in poslušajo posnetek, ki se nahaja povezavi do spletne strani učbenika Project 2.

Nato si ogledajo video:

Ogledajo si videoposnetek o tem, kako tvorimo Yes No questions v pretekliku in rešijo nalogi v UČB 39 / nal. 3.b in 4.

Past Simple questions – utrjevanje

Učenci utrjujejo tvorbo vprašanja v pretekliku in poiščejo ustrezne odgovore.

Učne kartice – flashcards

Izbiranje odgovorov – learn

Povezovanje – match

Učenci utrjujejo znanje in tekmujejo tudi na daljavo s pomočjo Kahoot kvizov. Učenci rešijo naloge v spletnem delovnem zvezku Liveworksheets.

Pri vsakem sklopu učitelj doda delovne liste v spletni delovni zvezek posameznega razreda, kjer lahko učenci rešujejo naloge iz obravnavane snovi, preverjajo svoje rešitve in dopolnjujejo odgovore.

Ob koncu tega sklopa učenci preverijo svoje znanje s pomočjo učnega orodja Quizlet, ki za vsakega učenca posebej pripravi test s vprašanji iz nabora. Učenci takšno obliko preverjanja rešijo, shranijo in pošljejo elektronsko verzijo učitelju ali jo naložijo v spletno učilnico.

Preverjanje znanja – test

(Navodila na kratko zajemajo učno snov v obsegu 3 šolskih ur)


Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so dobili povratno informacijo na delovnih listih v Liveworksheets, dobili so tudi napotke o možnosti popravljanja napak in izboljšanja rezultatov.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so s sprotnim delom utrjevali in nadgrajevali svoje znanje. Učitelj je imel možnost spremljanja njihovega dela in napredka, po potrebi pa tudi dajanja dodatnih navodil ali opozarjanja na napake. Profesorica ocenjuje, da učenci niso imeli večjih težav pri uporabi spletnih orodij, saj dve od treh učnih orodij uporabljamo v razredu pri tradicionalnem pouku.

Učenci so dobili navodila, kako lahko svoje izdelke, kvize in delovne liste oddajo v obliki portfolia v ocenjevanje. Meni, da je sprotno delo prineslo več znanja in možnost pridobiti oceno iz obravnavane snovi.

Skip to content