Angleščina – Prepad med generacijami (v sklopu poglavja “družina”)

Pripravil/a: Romi Češčut
Šola: ŠC ERŠ Nova Gorica
Predmet: Angleščina
Tema: Prepad med generacijami (v sklopu poglavja “družina”)

Pri angleščini so v sklopu poglavja “družina” dijaki 2. letnika programa elektrotehnik v skupinah raziskali problematiko prepada med generacijami. S čitalcem QR kod na telefonih so “prebrali” v QR kodo ‘zavita’ vprašanja. Nato so v skupinah poiskali odgovore na ta vprašanja v raznovrstnih spletnih virih, do katerih so jih ponovno pripeljale podane QR kode. Svoje odgovore so skupine objavile na oglasni deski v Padletu, ki sem jo projicirala. Ko so vse skupine naložile svoje odgovore, so jih skupaj primerjali in komentirali.

Cilji in kompetence:

 • dijaki pojasnijo besedno zvezo “prepad med generacijami” (“generation gap”), poiščejo in ponazorijo razloge zanj in predlagajo rešitve konfliktov
 • presodijo, če je prepad prisoten v njihovi družini
 • razvijejo kompetenco iskanja in izbiranja podatkov ter vrednotenja le-teh
 • razvijejo kompetenco deljenja z uporabo digitalnih tehnologij
 • razvijejo kompetenco sodelovanja in vrstniške povratne informacije

Potek dela in navodila:

Skupine dijakov s pomočjo aplikacije za prebiranje QR kod dostopajo do vprašanj in spletnih virov. V raznovrstnih avtentičnih spletnih virih (članek, esej, video, enciklopedija, fotografije) poiščejo odgovore na vprašanja:

 1. Razloži besedno zvezo “prepad med generacijami”?
 2. Naštej in pojasni vzroke za ta pojav.
 3. Iz virov povzami in razmisli, kako ga lahko rešimo na miren način?
 4. Poišči 3 sociološka poimenovanja za generacije po 2. svetovni vojni.
 5. Ugotovi, če je ta pojav prisoten tudi v tvoji družini.

V zvezkih ali aplikaciji za zapiske OneNote na svojih telefonih oblikujejo zapiske. Dijak iz skupine preko QR kode pride do oglasne deske “Generation gap” v aplikaciji Padlet, ki jo je predhodno pripravila učiteljica, in naloži povzetke na označena mesta. Skupine dijakov presodijo pravilnost objavljenih podatkov v Padletu in odgovore primerjajo s svojimi.


Vrednotenje in povratna informacija:

Dijaki posamezne skupine so opravili nalogo, ko so objavili odgovore na vsa vprašanja v Padletu. Skupina dobi povratno informacijo o pravilnosti odgovorov od drugih skupin in učiteljice takoj ob koncu učne ure.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

 • Dijaki so prebirali oz. gledali avtentične spletne vire in poleg iskanja določenih informacij bogatili svoj besedni zaklad.
 • V skupinah so se zagnano lotili dela in večina dijakov je opravila svojo vlogo znotraj skupine. Na začetku ure je profesorica podala navodila, a se je izkazalo, da so bila potrebna dodatna pojasnila, za katera je krožila od skupine do skupine.
 • Večina dijakov je menila, da raje samostojno išče podatke s pomočjo tehnologije in z njimi upravlja kot pa da rešuje učne liste. Na ta način opravi delo bolj učinkovito in na oglasni deski Padleta lahko spremlja odgovore svojih sošolcev. Manjšina ima raje učni list, ker da je tam učna snov zgoščena in dijaki si tako lažje predstavljajo, kaj morajo znati pri ocenjevanju znanja.
 • Dijaki ene skupine so šli korak dlje in odgovore na vprašanja v Padletu objavili v obliki QR kode.
 • Ker je delo potekalo v skupinah, mislim, da niso vsi člani skupine aktivno prišli do podatkov, nekatere so jih celo prepisali, in si posledično niso zapomnili usvojene snovi. Čeprav so dijaki povzeli in komentirali odgovore ob koncu ure, so se pri preverjanju znanja pred pisno nalogo pokazale vrzeli v znanju. V prihodnje bo več časa namenila utrjevanju na tak način usvojene snovi.
 • Če povzame, je uporaba IKT tehnologij pouk zagotovo obogatila; ne le skrajšala čas pri iskanju in podajanju informacij (QR kode) pač pa tudi omogočila bolj pregledno podajanje odgovorov (Padlet) in hitrejšo vrstniško povratno informacijo.
Skip to content