Angleščina – Prihodnost (The Future)

Pripravil/a: Mojca Hojski
Šola: OŠ Blanca
Predmet: angleški jezik
Tema: Prihodnost (The Future)

Učenci so najprej na Padletu napisali predvidevanja (WILL) za prihodnost, nato so napisali sestavek o načrtih za prihodnost (GOING TO) in ga kot pdf shranili v spletno učilnico Moodle. Za opravljeno nalogo so prejeli povratno informacijo. Nadaljnje so v MS Teams govorili o hrani in receptih. Učenci so najprej rešili določene interaktivne naloge (primer: https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp…), nato pa tudi sami doma pripravili jed, zapisali recept zanjo v PP (s fotografijami kot dokazilo) in slednjo oddali. Ena učenka se je tudi posnela.

Cilji in kompetence:

 • JEZIKOVNI:
  • Utrjevanje WILL FUTURE za predvidevanja za prihodnost
  • Utrjevanje GOING TO FUTURE za izražanje načrtov za prihodnost
 • CILJI 21. STOLETJA:
  • Ustvarjalnost
  • Kritično mišljenje
 • DIGITALNE KOMPETENCE:
  • Brskanje, iskanje in izbiranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin
  • Sporazumevanje z uporabo digitalnih tehnologij

Potek dela in navodila:

V videokonferenci (MS Teams) je profesorica učencem povedala, da bomo ponovili uporabo obeh prihodnjikov in sicer tako, da bodo:

 • najprej napisali 3 predvidevanja za prihodnost v Padlet,
 • nato pa bodo napisali še načrt za prihodnost in datoteko oddali v Moodle šolsko spletno učilnico razreda.

V spletni učilnici so jih čakala podrobnejša navodila za delo tudi v .pdf obliki.

 

Za obe izdelka (tako zapis na Padletu kot v Moodlu) so prejeli povratno informacijo s strani profesorica, za zapise na Padletu pa tudi ustno s strani sošolcev, saj so se o teh pogovarjali v MS Teamsih, ko je profesorica delila zaslon – kaj menijo, s katerimi zapisi se strinjajo, s katerimi ne, kar so morali tudi utemeljiti (I think/I hope this won’t happen…I (don’t) agree…).


Vrednotenje in povratna informacija:

Povratno informacijo za zapise na Padletu so učenci prejeli od učiteljice (bolj slovnične napake in besedišče), v pogovoru preko videokonference (MS Teams) pa tudi od sošolcev (bolj vsebinske narave z argumentacijo – vsak je moral izraziti mnenje drugemu, ali se s trditvami strinja ali ne in to utemeljiti z I agree… / I hope this won’t happen, because…). Že pri samem pisanju so bili nekateri učenci zelo ustvarjalni in tudi (družbeno) kritični, pri argumentiranju pa tudi, saj so kritično razmišljali o trditvah, še posebej, če se z njimi niso strinjali.

Povratno informacijo zapisa načrtov za prihodnost je profesorica učencem podala kot komentar v Moodle spletni učilnici, kjer so si učenci tudi prebrali popravljene različice sestavkov. Teh sestavkov ni ocenjevala.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

V bodoče bi sestavek lahko zapisali tudi v oblaku (Office 365) in ga delili s sošolci ter profesorico in bi profesorica počakala, da si sošolci med seboj kritično podajo povratno informacijo, nato pa bi še profesorica dopisala komentar ali popravila/opozorila na morebitne napake, predvsem v rabi besedišča ali slovničnih struktur.

Po modelu SAMR so učenci lahko videli predvidevanja sošolcev in izrazili mnenja oz. (ne)strinjanje z njimi, kar pri zgolj zapisu v zvezek ne bi bilo možno, saj učenci sošolčevih zvezkov ne bi videli. Kot omenjeno bi kot izboljšavo zapis napisali in delili v Office 365, ne pa naložili v Moodle. Ker se sestavek ni ocenjeval, posebnih kriterijev ni bilo potrebnih. V kolikor bi sestavek bil ocenjen, bi tudi v navodilih navedli izdelane iztočnice za pisanje, saj so učenci (bolj) vešči takega pisanja (NPZ).

Drugače so učenci povedali, da jim je bilo delo všeč. Na uporabo IKT pri pouku so navajeni, saj so to učenci inovativnega razreda. Prav tako so vsi učenci nalogi naredili in oddali ter sodelovali pri povratni informaciji.

Menim, da so učenci dosegli zadane cilje na vseh ravneh: napisali so besedilo v tujem jeziku, pomagali so si s spletnimi slovarji, za dosego ciljev uporabljali IKT, razvijali so sodelovalno učenje, bili ustvarjalni kot tudi kritično prijateljevali.

Skip to content