Biologija – preverjanje znanja

Pripravil/a: Vera Cunk Manić
Šola: Srednja šola Slovenska Bistrica
Predmet: Biologija
Tema:Preverjanje znanja

Pri biologiji so dijaki 2. letnika v programu gimnazija imeli preverjanje znanja. Svoje znanje so izkazali s pomočjo IKT tehnologije tako, da so uporabljali spletno učilnico Moodle. Preko pametnih telefonov / računalnikov / tablic / prenosnikov so odgovarjali na zastavljena vprašanja v Kvizu. Njihovo delo je potekalo individualno z reševanjem nalog v spletni učilnici. Povratne informacije so dijaki prejeli na koncu rešenega kviza, najprej v obliki točk in procentov, kasneje pa natančnejše povratne informacije kaj so rešili pravilno, kaj napačno in kateri odgovor je bil pravilen.


 

 Cilji in kompetence:

  • razvijanje celostnega razumevanja bioloških konceptov in povezav med njimi na podlagi povezovanja znanja o zgradbi, delovanju, razvoju in soodvisnosti živih sistemov na različnih organizacijskih ravneh od molekul do biosfere, vključno s povezavo med biosfero in geosfero (izgradnja mreže znanja);
  • vzpodbujanje ustvarjalnega razmišljanja o kompleksnih bioloških sistemih in problemih ter s tem razvijanje zmožnosti za miselni preskok med različnimi ravnmi ter obravnavo problema iz različnih zornih kotov, s premikom po mreži znanja bodisi v vertikalni bodisi v horizontalni smeri (sposobnost kompleksnega razmišljanja);

                                                                  

Potek dela in navodila:

Videokonferenčno srečanje, kjer pojasnimo načine preverjanje znanja na daljavo-preko IKT tehnologije. Seznanimo se s časom reševanja, s številom poskusov (3x) in pridobitvijo povprečne ocene vseh poskusov. Ponovimo meje kriterijev ocenjevanja, ki so enake kot pri pisnem ocenjevanju znanja.


Vrednotenje in povratna informacija:

Povratno informacijo dobijo dijaki preko Moodla, po rešenem kvizu (z zakasnjenim odzivom), takoj po poskusu s točkami in procenti, po zaprtju kviza pa dobijo generiran odziv.
• Za vse naloge so dijaki dobili samodejne povratne informacije. Na videokonferenčnih srečanjih smo snov, vprašanja skupinsko oz. individualno reševali v obliki razgovora, analize, razmišljanja in postavljanja posameznih vprašanj. Razrešili smo morebitne dvome, ali ponovili slabo razumljivo snov.
• Ura je bila namenjena izdatni ponovitvi učne snovi. Preverili smo znanje dijakov / dijakinj.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

• Dijaki / dijakinje so aktivnost sprejeli / sprejele zelo dobro. Podobnega dela so bili že vajeni preko predhodnih utrjevanj v šoli, pred izobraževanjem na daljavo, preko Socrativa, le da je tam bilo možno manjše število taksonomskih vprašanj.
• Uporaba IKT tehnologije po SAMR modelu je omogočila spremembo, saj so tokrat lahko svoje znanje preverjali večkrat (3x), z različnimi zamiki, ki so si jih sami določili. Po poskusih so dobili povprečno oceno vseh poskusov. Z vsakim novim poskusom je bil njihov dosežek boljši.
• Ker je bila aktivnost izvedena na daljavo in ne v razredu, kjer bi dijake lahko sproti opazovala in jih usmerjala, bi bili rezultati verodostojnejši in bi za najboljše dosežke lahko tudi dobili kako oceno.

Skip to content