Geografija – Avstralija – Oceanija – Polarna območja (Pisno preverjanje znanja)

Pripravil/a: Ema Maček
Šola: Gimnazija Brežice
Predmet: Geografija
Tema: Avstralija – Oceanija – Polarna območja (Pisno preverjanje znanja)

Pri geografiji so dijaki 2. Ci reševali Pisno preverjanje znanja (pisno preverjali) v Formsih, po obravnavani snovi Avstralije, Oceanije in Polarnih območij. Uro so izvedli po Skypu, v klepet je profesorica dijakom “prilepila” povezavo, z AAI uporabniškimi imeni in gesli so se prijavili ter 20 minut reševali on-line. Po pregledu odgovorov, je v videokonferenčnem srečanju podala analizo, dijakom je ponudila možnost vpisa ocene, sami pa so podali povratno informacijo.

Cilji in kompetence:

  • aktivna vključenost dijakov v učni proces
  • dijaki dobijo ustrezno povratno informacijo
  • dijaki poznajo naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti Avstralije, Oceanije in Polarnih območij
  • dijaki analizirajo današnjo sestavo prebivalstva in ovrednotijo položaj staroselcev
  • dijaki pojasnijo vpliv podnebnih sprememb in naravnih nesreč, ovrednotijo učinke
  • dijaki poznajo in na karti locirajo geografska imena Avstralije, Oceanije in Polarnih območij

Potek dela in navodila:

Videokonferenčno Skype srečanje z vodenim razgovorom. Po obravnavani snovi Avstralije, Oceanije in Polarnih območij, pisno preverjamo v aplikaciji Forms. V klepet profesorica “prilepi” povezavo, dijaki se prijavijo z AAI uporabniškimi imeni in gesli ter 20 minut rešujejo on-line (z vklopom kamer in zvoka).


Vrednotenje in povratna informacija:

Vsak odgovor je profesorica skrbno pregledala, po potrebi tudi dodala kakšno točko (npr. pri esejskih vprašanjih). Naslednjo uro so v videokonferenčnem srečanju podali analizo – predstavila je statistiko odgovorov na vprašanja (z delitvijo zaslona), objavila rezultate. Dijaki so ustno podali povratno informacijo, s predlogi za izboljšavo. Dijakom je ponudila možnost vpisa ocene.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Dijaki so aktivnost dobro sprejeli in jo tudi vsi opravili. Namesto »klasičnega« preverjanja znanja v razredu (ustno ali pisno), je uporaba tehnologije po SAMR modelu omogočila obogatitev, tudi spremembo (z možnostjo vpisa ocene). To ni bila prva tovrstna aktivnost v obdobju pouka na daljavo, je pa jo profesorica načrtovala tudi za tradicionalni pouk. Dijaki so dela v Oblaku 365, z vsemi aplikacijami vešči. Ugotovila je, da se v manjših skupinah poslužujejo “sodelovanja” (vidno iz odgovorov, časa oddajanja). V razredu je nadzor vsekakor boljši, tudi možnost “sodelovanja” precej manjša. Več kot ena tovrstna ocena v ocenjevalnem obdobju res ni relevantna (kredibilna). Tako so priporočila o ustnem ocenjevanju na daljavo bolj upravičena.

Skip to content