Geografija – Geografija sveta

Pripravil/a: Matej Matkovič
Šola: OŠ Belokranjskega odreda Semič
Predmet: Geografija
Tema: Geografija sveta

Pri geografiji so učenci 8. razreda spoznavali posamezno državo, tako da so naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti spoznali z izdelavo in analizo zemljevidov, ki so jih izdelali s pomočjo spletne strani https://mapmaker.nationalgeographic.org/. Značilnosti glavnega mesta so spoznali s pomočjo spletne strani https://www.instantstreetview.com/. Kriteriji uspešnosti so bili objavljeni v spletni učilnici MS Teams, kamor so objavili svoje dokaze v obliki seminarske naloge napisane v MS Word.

Cilji in kompetence:

  • ločijo med naravno in družbenogeografskimi značilnostmi
  • raziščejo konkretne primere geografskih značilnosti za izbrano državo
  • vrednotijo naravno in družbenogeografske značilnosti za izbrano državo
  • primerjajo naravno in družbenogeografske značilnosti izbrane države   
  • razvijajokompetencozbiranja in izbiranjapodatkov in informacij
  • razvijajo zmožnost orientacije na karti sveta

Potek dela in navodila:

V spletni učilnici MS Teams so učenci dobili navodila:

1.del: IZDELAVA ZEMLJEVIDA

Pojdi na spletno stran: https://mapmaker.nationalgeographic.org/

Naloga 1: Poišči izbrano državo in z markerjem  označi glavno mesto. Naredi zaslonsko sliko zemljevida in jo prilepi v wordovo datoteko.

Naloga 2: S pomočjo črte ugotovi razdaljo med Ljubljano in izbranim glavnim mestom.3

Naloga 3: Izberi si 1 naravnogeografsko značilnost in 1 družbenogeografsko značilnost (vsako posebej). S pomočjo legende opiši značilnosti za svojo državo in jo primerjaj s sosednjimi državami. Prilepi tudi za zaslonsko sliko, kjer bo viden izdelan zemljevid (zajemi ves kontinent) in legenda.

2.del: GLAVNO MESTO DRŽAVE

Naloga 4: Na kratko opiši glavno mesto. Navedi podate o velikosti, številu prebivalcev, legi,… Dodaj še grb ali zastavo mesto, ter vsaj 1 sliko, ki prikazuje panoramo mesta.

3. del: TURISTIČNE ZNAMENITOSTI

V brskalniku napiši https://www.google.com/maps/ in v iskalniku napiši glavno mesto tvoje izbrane države.

Naloga 5: V iskalniku napiši TOURIST ATTRACTIONS in napiši imena vsaj štirih pomembnih turističnih znamenitosti v glavnem mestu.

Naloga 6: Nato klikni na eno znamenitost ali zanimivost in v levem delu je bolj podrobno opisana ta znamenitost ali zanimivost. Na kratko opiši dve zanimivosti v mestu (pomagaš si lahko z Wikipedijo).

  1. del: ULICA V GLAVNEM MESTU DRŽAVE

V brskalniku napiši https://www.instantstreetview.com/  in odgovori na vprašanja.

Naloga 7: S pomočjo StreetView poišči točko v bližini znane turistične znamenitosti in odgovori na vprašanja:

1)   Napiši ime ulice, kjer se nahaja točka (dodaj še url naslov).

Primer – puščica kaže url naslov,

2)   Opiši, kaj opaziš na severu, jugu, vzhodu in zahodu te ulice? (spremljaj položaj strička na manjšem zemljevidu)

3)   Napiši, kakšne vrste stavb prevladujejo v ulici (npr. stanovanjske, poslovne, trgovine, rekreacijske površine-parki, …).

4)   Opiši eno zanimivost v ulici.


Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so imeli pri izdelavi naloge vpogled v kriterije uspešnosti, ki so bili narejeni v rubrikah v spletni učilnici MS Teams, kamor so tudi učenci oddali svoje dokaze. S pomočjo rubrik j eprofesor učencem podal povratno informacijo o njihovem dosežku. Pri posamezni postavki v rubrikah je učencem zapisal zakaj so dobili določeno število točk, oz. kaj je manjkalo, da dosežejo vse točke.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so aktivnost dobro sprejeli in so jo tudi vsi opravili. Profesor ocenjuje, da je uporaba tehnologije po SAMR modelu omogočila spremembo, saj so učenci sami izdelovali tematske karte, tako da so sami dodajali različne plasti podatkov ter jih analizirali. Učencem je podal grafična navodila za delo na zahtevanih spletnih straneh.

Nekateri učenci so imeli težave z angleškim jezikom na spletni strani, težave so rešili s pogovorom in natančnejšimi navodili v forumu v spletni učilnici. Velikokrat so si učenci med seboj pomagali z dajanjem natančnejših navodil.

Spletna učilnica MS Teams omogoča izdelavo rubrik za kriterije uspešnosti. S tem je dajanje povratne informacije učencem o njihovih dosežkih enostavno in pregledno. Ker so tak način podajanja povratnih informacij uporabili že v prejšnjih projektih, učenci niso imeli težav pri razumevanju dosežkov.

Skip to content