Kemija – Lastnosti izbranih elementov in spojin

Pripravil/a: Mateja Strnad Zorec
Šola: Gimnazija Brežice
Predmet: Slovenščina
Tema: Lastnosti izbranih elementov in spojin

Pri kemiji dijaki samostojno raziskujejo lastnosti, uporabo, pridobivanje…nekaterih elementov in spojin. Izdelke so objavili in predstavili v Padletu, kjer so ovrednotili delo enega svojega sošolca.

Cilji in kompetence:

  • proučujejo pridobivanje, lastnosti in uporabo izbranih elementov in anorganskih spojin
  • razvijajo zmožnost iskanja, obdelave in vrednotenja podatkov iz različnih virov
  • uporabljajo temeljno strokovno terminologijo, ki so jo usvojili v predhodnih učnih sklopih
  • razvijajo spretnosti predstavitev lastnega dela, zmožnost kritičnega vrednotenja različnih virov, argumentiranega in jasnega izražanja
  • vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin
  • sporazumevanje z uporabo digitalnih tehnologij
  • razvoj digitalnih vsebin

Potek dela in navodila:

1. Videokonferečno srečanje (Teamsi), kjer vodijo razgovor o pomenu navedenih elementov in spoji. Z dijaki se pogovorijo o kriterijih za vrednotenje.

2. V oblaku (Office 365) so dijaki dobili naslednja navodila:

V tebeli si izberi temo, ki jo na kratko predstavi. Za izbrano temo poišči tudi ustrezno videopredstavitev, animacijo… ki naj ne bo daljša od 3 minut.

Temo predstavi na kratko, pomagaj si z e učbenikom za 2. letnik, dostopnimi e – gradivi na strani irokus.si. Gradivo naj bo kratko, strnjeno. Ne sme biti le »copy paste« iz učbenika ali drugega vira. Pri pripravi gradiva bodi dosleden pri navajanju virov, ki si jih uporabil. Izdelek obesite v Padlet.

Vsak dijak naj oceni predstavitev svojega sošolca. Sistem je tak, da npr. drugi oceni prvega, tretji oceni drugega, četrti prvega….prvi  pa oceni zadnjega. (oceniš torej tistega, ki je v preglednici nad tabo, le prvi oceni zadnjega).


Vrednotenje in povratna informacija:

Dijaki so dali povratno informacijo drug drugemu v Padletu, in sicer s številčno oceno od 1 do 100. Vse izdelke je profesorica pregledala in dijakom podala ustno povratno informacijo (glede na kriterije) v videokoferenčnem klicu (Teamsi).


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Vsi dijaki so aktivnost opravili. Profesorica ocenjuje, da je uporaba tehnologije po SAMR modelu omogočila spremembo, saj deljenje izdelkov “na papirju” ne bi bilo mogoče. Sklop bi sicer obravnavali frontalno, tako pa so dijaki pridobivali znanje na drugačen način.

Ocenjevanje (medvrstniško vrednotenje) na način, kot si ga je zamislila se ni izkazal kot učinkovit, saj se le v enem primeru ni zgodilo, da ocenjevani ni dobil vseh 100 točk, čeprav so dijaki dobili kriterije ocenjevanja. Zdi se, da se jim ni zdelo pomembno, saj ni imelo vpliva na ocene, ki so že zaključene. Nekateri se dogovora o vrednotenju niso držali in sošolčevega dela niso ovrednotili.

Profesorica je dijakom dala povratno informacijo (ustno). To je zahtevalo veliko časa – predpriprava in samo podajanje informacij dijakom. Pomembno je bilo, da dobijo povratno informacijo.

Skip to content