Kemija – Priprava raztopin (laboratorijska vaja)

Pripravil/a: Violeta Vivod
Šola: Srednja šola Slovenska Bistrica
Predmet: Kemija
Tema: Priprava raztopin – laboratorijska vaja

Pri kemiji so dijaki 1. letnika samostojno v svoji domači kuhinji pripravili 4 različne raztopine. Izvedli so eksperiment na malo drugačen način. V spletno učilnico Moodle so dobili ppt na to temo, navodila za delo in delovni list laboratorijske vaje. Tega so morali sproti reševati, da so lahko izvedli poskus. Opažanja in vse zaznamke s fotografijami o izvedbi so oddali v učilnico.

Cilji in kompetence:

 • uporabljajo masni delež za določanje sestave raztopin
 • spoznajo množinsko in masno koncentracijo raztopin in pripravijo raztopine različnih koncen­tracij
 • proučujejo pomen raztapljanja snovi v vodi za življenje
 • razvijajo zmožnost razumevanja in uporabe simbolnih/grafičnih zapisov
 • razvijajo eksperimentalni pristop oziroma laboratorijske spretnosti pri pripravi raztopin dolo­čene sestave
 • razvijajo odgovoren odnos do varnega eksperimentalnega dela in skrb za kemijsko varnost v domači kuhinji in natančnost pri delu
 • razvijajo spretnosti pri delu z različnimi viri pri preučevanju vpliva raztopljenih snovi v vodi na življenje
 • razvijajo kompleksno mišljenje z reševanjem enostavnih realnih (avtentičnih) problemov, po­vezanih s topnostjo snovi
 • razvijajo zmožnost komuniciranja na daljavo

Potek dela in navodila:

Delo z raztopinami zaključimo z eksperimentom, ki ga izvedejo v svoji domači kuhinji.

V spletni učilnici so dijaki dobili naslednja navodila.

 • Pripravijo 4 različne raztopine, ki jih bodo izvajali v domači kuhinji, lahko jih tudi okusijo, za razliko od šolskega laboratorija. V šolskem laboratoriju pripravljo raztopine s kuhinjsko soljo ali namiznim sladkorjem in jih nikoli ne uživajo, zaradi oporečnosti posod, v katerih uporabljajo tudi druge kemikalije.
 • V spletno učilnico jim je profesorica posredovala delovni list z navodili za izvedbo naloge .
 • Predno začnejo s praktičnim delom si skrbno preberejo navodila, podatke, ki jih bodo potrebovali pri nadaljnjem delu si izračunajo (pojasnilo na delovnem listu, učbenik, DZ) in praktično izvedejo. Postopek izvedbe  sproti fotografirajo in zapisujejo opažanja.
 • Ko končajo z izvedbo in izpolnitvijo delovnega lista ga v roku, ki ga določijo za oddajo, oddajo v Wordovi obliki, s priloženimi fotografijami.

Vrednotenje in povratna informacija:

Izdelki so bili vrednoteni po kriterijih za ocenjevanje laboratorijskih vaj. Oddano gradivo v spletno učilnico (Moodle) je bilo pregledano in ustrezno komentirano s strani mentorja. Povratno informacijo na 4. nalogo (okuševalne zazanave ljudi) so dijaki podali preko videokonference, ustno.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Kljub nekaterim pomislekom so dijaki  takšen način dela zelo dobro sprejeli. Z uporabo IKT nimajo težav, nekaterim so se težave pojavile pri izvedbi vaje. Delo je bilo zasnovano na logičnem sklepanju, razvijanju spretnosti in natančnosti.

Dobra stran takega načina dela je, da morajo biti samostojni, delo je individualno, razvijajo spretnost in natančnost, znajo se organizirati in si sami v svoji domači kuhinji poiskati ustrezne potrebščine. V šolskem laboratoriju so manj samostojni, delo poteka v dvojicah in so nekateri lahko samo opazovalci, potrebščine in kemikalije dobijo pripravljene na pladnju in se ne znajo organizirati.

Med videokonferenčnim delom je profesorica pogrešala odzivnost vseh dijakov.

Skip to content