Laboratorijske vaje – Volumetrične analize

Pripravil/a: Darja Rizmal
Šola: BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Predmet: Laboratorijske vaje
Tema: Volumetrične analize

Pri laboratorijskih vajah so dijaki 2. letnika samostojno raziskovali volumetrične analize in pripravili načrt eksperimenta, za katerega bodo po laboratorijskem delu (v laboratoriju v šoli ali virtualno) zapisali poročilo in ga oddali v spletno učilnico. Opravili so pregled volumetričnih analiz in izbrane titracije, opravili računski del in analizirali video posnetke za vse osnovne tipe titracij. Sledi načrtovanje eksperimentalnega dela. Svoje izsledke, zapiske in računske naloge so predstavili na poljuben način, kjer so si delili tudi vrstniške povratne informacije.

Cilji in kompetence:

 • ponovijo osnove varnega dela v kemijskem laboratoriju in uporabo zaščitne opreme
 • ponovijo in utrdijo znanje kemijskega računanja 1. in 2. letnika, tema: množina snovi, množinska razmerja, molska masa, priprava raztopin, nevtralizacija
 • ločijo osnovne tipe volumetričnih analiz
 • raziščejo konkretne vrste titracij, analizirajo video posnetek
 • pripravijo se na eksperimentalno delo tako, da nalogo vrstno volumetrično razvrstijo, opredelijo problem, izpeljejo računsko osnovo in opozorijo na ključne varnostne posebnosti vaje,
 • razvijajo kompetence zbiranja in izbiranja podatkov in informacij, razvijajo kritično mišljenje, reševanje problemov, sodelovanje in komuniciranje, informacijsko pismenost

Potek dela in navodila:

Dijaki so dobili postopna navodila za delo na razredni mail. Svoje naloge so delili s sošolci na razrednem mailu – v skupni rabi, individualne naloge pa na mail učitelja. Pomemben je bil individualen pregled računskih nalog in podajanje individualne povratne informacije (popravkov), skupinsko pa deljenje izsledkov o raziskovanju vrst titracij ter analizi različnih video posnetkov, kritično vrednotenje, sodelovanje in komuniciranje.

Načrt eksperimentalnega dela so dijaki pripravili v parih in jih oddali v aplikaciji Padlet. Paroma so pripravili tudi povratno informacijo na izdelek s predlogi za izboljšavo vsaj enemu drugemu paru. Poročilo eksperimentalnega dela (ali virtualnega eksperimentiranja, načrtovanja, opazovanja) so oddali v spletno učilnico.


Vrednotenje in povratna informacija:

 • Računske vaje vrednotijo individualno in podajo povratno informacijo.
 • Sheme razdelitve titracij in analiza filmčkov poteka vrstniško in skupinsko.
 • Film: razčlemba, opredelitev, zapis shem, prepoznavanj varnostnih ukrepov poteka vrstniško in skupinsko.
 • Načrtovanje eksperimenta glede na nalogo poteka individualno.
 • Poročila so dijaki oddali v spletno učilnico, individualno, ocenjeni so bili individualno.

Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Predmet laboratorijske vaje je izključno laboratorijsko praktični šolski predmet, zato ga je težko nadomestiti s katerim koli virtualnim pristopom. Dijaki so se sicer lahko dobro seznanili z informacijami in usvojili nova znanja, veščine in kompetence 21. stoletja, vendar so ostali brez razvoja, za ta predmet in predmetnik temeljnih praktičnih laboratorijskih veščin.

Skip to content