Likovna in glasbena umetnost (medpredmetno povezovanje) – Spoznavanje obdobij v likovni in glasbeni umetnosti

Pripravil/a: Ana Pečnik in Gregor Deleja
Šola: Gimnazija Celje  ̶  Center
Predmet:Likovna in glasbena umetnost (medpredmetno povezovanje)
Tema: Spoznavanje obdobij v likovni in glasbeni umetnosti (renesansa in romantika)

Dijaki so pri predmetu glasbena in likovna umetnost spoznali dve zelo pomembni obdobji; renesanso in romantiko. Gre za obdobji, ki sta za nadaljnji razvoj umetnosti izjemno pomembni zato smo tema obdobjema namenili veliko pozornosti. Pri likovni umetnosti so dijaki spoznali največje umetnike renesanse (slikarstvo, arhitektura in kiparstvo) ter njihova najreprezentativnejša umetniška dela. Pri glasbeni umetnosti so dijaki prav tako slogovno spoznavali glasbene zapise najvidnejših predstavnikov renesančne glasbene umetnosti. Na isti način smo obravnavali izjemno pomembno, za nadaljnji razvoj umetniške struje, obdobje romantike v likovni in glasbeni umetnosti. Dijaki so spoznali kako se je obdobje romantike razvijalo v večjih evropskih mestih in umetniška dela primerjali med sabo.

Na treh skupnih urah so dijaki poskušali spojiti likovno in glasbeno umetnost v projektno nalogo, ki bi na poučen in jasen način prikazala glasbeno in likovno zvrst. Pri tem so uporabljali na spletu dostopne vire, se razdelili v skupine in definirali vloge v timu za projektno delo. Nastalo je več video projektov posameznih skupin (po 5 dijakov) in spletni kviz, ki so ga pripravili vsi dijaki. V prvem videu so dijaki v skupinah na zelo podroben način interpretirali najslavnejšo delo visokorenesančnega slikarja Santija – ATENSKA ŠOLA. Podrobno so predstavili vsebinsko in oblikovno analizo umetniškega dela. Video je dopolnila glasbena podlaga (motet Pater Noster J. Gallusa). Pripravili so tudi animacijo (v uvodnem in zaključnem delu), ki je videu dodala še dodatno estetsko noto. Na isti način so dijaki lahko v drugem videu predstavili umetniško delo iz obdobja romantike. Dijaki so interpretirali (vsebinsko in oblikovno) najslavnejše delo umetnika Gericaulta – SPLAV MEDUZE. Glasbeni antipod temu delu je bila Fantastična simfonija Hectorja Berlioza, enega največjih romantičnih skladateljev.

Spletni kviz je nastal na koncu projekta – vprašanja so prispevali vsi dijaki. Dijaki so s tem projektom spoznali števila nova računalniška orodja, ki jim bodo v prihodnje v veliko pomoč. Nastalo je precej zelo zanimivih učnih posnetkov, ki jih bova lahko v prihodnje oba uporabljala kot dober didaktični pripomoček pri spoznavanju različnih umetniških obdobij.

Cilji in kompetence:

  • dijaki uporabijo in nadgradijo dosedanje znanje v različnih računalniških programih, ki so njim bili v pomoč pri izvedbi projekta (movie maker, video editor, e-book creator, sound studio)
  • s svojim mobilnim telefonom posnamejo video-zvočni posnetek v katerem predstavijo umetniško delo
  • ovrednotijo posnetke in izberejo najboljšega, ki bi ga lahko predstavili na šolski spletni strani
  • dijaki razvijejo spretnosti za timsko delo (animacija, likovna analiza, glasbeno ozadje …)
  • dijaki ustvarijo visoko kakovostni izdelek z vsemi pravili (primerna dolžina videa, ključne informacije o obdobju in umetniku, vsebinska in oblikovna analiza del, uvodna  in odjavna »špica« z vsemi potrebnimi informacijami in zapisi), ki jih zahtevajo tovrstni dokumentarni posnetki
  • dijaki spoznajo ključne vsebinske poudarke dveh umetnostno-zgodovinskih obdobij in glavne predstavnike, podrobneje pa dve reprezentančni likovni deli in umetnika ter dva skladbi in skladatelja

Potek dela in navodila:

Dijaki so pri likovni in glasbeni umetnosti zelo podrobno spoznali obdobji – renesanso in romantiko. Na skupni uri so dijaki iskali podobnosti, ki bi jih lahko videli/slišali bodisi na umetniškem delu, bodisi na glasbeni stvariti. Podobnosti so dijaki morali zapisati in na podlagi zapisanega poiskati najbolj primerno glasbeno podlago, ki bi najočitnejše podkrepila vizualno podobo posameznega umetniškega dela (arhitektura in slikarstvo). Izbrano glasbeno in likovno delo so dijaki po skupinah združili v video posnetek.


Vrednotenje in povratna informacija:

Vrednotenje in povratna informacija sta potekali na nivoju učenec – učitelj. Vse ugotovitve dijakov sta sproti analizirala in jim pomagala do boljših zaključkov. Dijake, ki so se posebej potrudili in nalogo zelo dobro opravili, sta nagradila z oceno odlično pri obeh predmetih. Videi, ki so nastali so objavljeni na šolski spletni strani ter v šolski spletni učilnici kot učno gradivo pri predmetu likovna in glasbena umetnost. Dijaki so ob koncu projekta samostojno pripravili tudi spletni kviz, ki je vključen v didaktično gradivo za pouk umetnosti v prihodnjih šolskih letih.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Dijaki so projektno nalogo dobro sprejeli, saj so se naučili rokovati z različnimi aplikacijami za montažo zvoka in video posnetkov. Ob tem so izpostavili tudi zanimivo usvajanje novih znanj s področja umetnostne zgodovine. Dijaki so bili pri delu zelo kreativni in samostojni, bolj kot bili sicer, če bi enosmerno spoznavali umetniška obdobja. Razvijali so številne kompetence (iskanje in vrednotenje informacij na spletu, komuniciranje in sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij).

Predlog za izboljšanje: Tovrstni medpredmetni povezavi bi v prihodnje lahko dodali še književnost in s tem dijakom prikazali kako zelo so si stvari v umetniških obdobjih med sabo sorodne in podobne. Razširiti bi jo veljalo na spoznavanje vseh umetnostno-zgodovinskih obdobij – od pradavnine do sodobnosti.

Skip to content