Matematika – Kvadratna funkcija, modeliranje

Pripravil/a: Uroš Komel
Šola: Šolski center Nova Gorica
Predmet: Matematika
Tema: Kvadratna funkcija, modeliranje

Pri matematiki smo v drugem letniku veliko ur izpeljali preko kanalov komunikacije v E asistentu. Za to pot sem se odločil, ker je bil v danem trenutku eden od uradnih kanalov komuniciranja med dijaki in šolo.

Poleg učbenika so si dijaki na svoj računalnik namestili program Graph, ki jim je bil v pomoč pri risanju in razumevanju grafa kvadratne funkcije.

Za dodatno razlago pa smo uporabili youtube predstavitve iz strani astra.si.

Seveda smo v nadaljevanju predebatirali razne problem. Z dodatnimi namigi so dijaki rešili tudi naloge iz učbenika. Število nalog sem omejil, saj je bil cilj, da dijaki s svojim pristopom sami pridejo do znanj in razumevanja snovi. Občutek imam, da so se na dveh nalogah sami naučili več kot, če bi v šoli samo prepisovali.

Cilji in kompetence:

  • učijo se reševati probleme
  • učijo se uporabljati tehnologijo za iskanje rešitev
  • poznajo enačbo kvadratne funkcije
  • zapisati kvadratno funkcijo pri različnih podatkih
  • izračunati teme, ničli kvadratne funkcije, presečišče grafa z ordinatno osjo ter načrtati graf
  • poznati temensko obliko kvadratne funkcije in obliko f(x)= a(x – x1)(x – x2) ter pretvarjati iz ene oblike v drugo
  • reševati kvadratno enačbo in različne naloge, ki se nanašajo na uporabo kvadratne enačbe
    poznati in uporabljati Vietovo formulo

Potek dela in navodila:

Dijaki dobijo navodila, naj si najprej ogledajo par posnetkov na kanalu astra.si. V nadaljevanju si ogledajo še rešene primere v učbeniku. Le te dijaki prepišejo v zvezek.

Na domači računalnik si namestijo program Graph, ki ga poznajo že iz prvega letnika. Skupaj pogledajo par potrebnih ukazov in nato sami probajo narisati par kvadratnih funkcij.

Iz grafa nato razberejo ničle, teme in začetno vrednost. To je od njih zahtevala tudi naloga v učbeniku. V običajnih primerih bi v šoli te podatke najprej izračunali, tu pa je profesor šel v obratni smeri. Nato so po ogledu naslednjih par videov probali podatke še izračunati. Formule so bile v učbeniku in pa tudi na posnetkih lepo in nazorno prikazane tako, da večjih težav ni bilo. V nadaljevanju je dijakom dal še veliko dodatnih vaj za vsak nivo znanja. Po pričakovanju je profesor dobil tudi primerno rešene vaje.


Vrednotenje in povratna informacija:

Oddane naloge je profesor pregledal in pokomentiral. Za različne nivoje znanja in razumevanja je uporabil različne pristope. Nekaterim je zgolj namignil pot, druge je moral z dodatnimi vajami in razlago voditi do cilja.

Dijaki so tudi medsebojno komunicirali in si pomagali. Tudi profesor je za pomoč uporabljal skupni kanal, kjer so informacije videli vsi in pa individualni s posameznikom.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Večina dijakov je naloge opravila. Težave so imeli z datumi oddaje in pa z razumevanjem navodil. Največ težav je pri matematiki z zelo osnovnimi stvarmi kot so množenje, oklepaji , veččleniki, kvadriranje. Največ dela je profesor imel prav s tem. Pri razumevanju nove snovi so se zelo izkazali.

Verjetno najpomembnejša kompetenca, ki so jo razvili je ta, da se lahko samo sam nekaj naučiš, seveda če to hočeš. Model Samr je bil tu vpeljan takole: za delo so uporabili brezplačne programe in kanale. S tehnologijo so pouk obogatili in izpeljali nekoliko drugače. Ker so spremenili potek aktivnosti so dosegli višje cilje kot sicer, saj dijaki niso zgolj poslušali ampak so morali samostojno poiskati rešitve. Profesor je pokazal samo pot.

Skip to content