Matematika – Skrivnosti Pascalovega trikotnika

Pripravil/a: Urška Koren
Šola: Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
Predmet: Matematika
Tema: Skrivnosti Pascalovega trikotnika

Pri matematiki so dijaki prvega letnika v skupinah spoznavali skrivnosti Pascalovega trikotnika. S pomočjo različnih namigov (storž, praprot, list, cvet, čebela, trikotniška števila, palindrom…) in spleta so raziskali in pojasnili povezave med namigi in Pascalovim trikotnikom. Tako so lahko našli tudi povezanost matematike z drugimi področji (biologija, slovenščina). O svojih ugotovitvah so poročali celotnemu razredu.

Cilji in kompetence:

  • znajo opisati Pascalov trikotnik in pojasniti njegov pomen
  • poiščejo povezave med Pascalovim trikotnikom in drugimi (matematičnimi) pojmi ter te povezave razložijo
  • razvijajo nekatere digitalne kompetence (zbiranje in vrednotenje podatkov)
  • povežejo pomen matematike z drugimi področji oz. predmeti (biologija, slovenščina)
  • sodelujejo v skupini (razdelijo si vloge, dogovorijo se o poročanju, spoštujejo različna mnenja)

Potek dela in navodila:

Za to temo sta predvideni dve šolski uri.

Najprej so dijaki spoznali Pascalov trikotnik in njegovo uporabo. Nato so si ogledali kratek film, kjer so opisane povezave s Pascalovim trikotnikom.

V nadaljevanju so se razdelili v štiri skupine. Vsaka skupina je dobila navodila o tem, katere povezave mora raziskati. Med namigi, ki so jih imeli, je morala vsaka skupina izbrati tiste, ki so povezani z njihovim področjem raziskovanja. Pomagali so si s spletom. V navodilih so imeli zapisana vprašanja, na katera so morali najti odgovore in ta vprašanja so jim bila v pomoč pri poročanju (tako so lahko vedeli, kaj morajo znati vsi dijaki v razredu).

Skupine so svoje ugotovitve poročale drugo šolsko uro.


Vrednotenje in povratna informacija:

Pri poročanju je vsaka skupina najprej opisala in ovrednotila svoje delo. Ob koncu poročanja vsake skupine so dijaki postavili različna vprašanja in z njimi nakazali, ali razumejo to, kar jim je skupina predstavila.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Odzivi dijakov so bili dobri (radi imajo take teme, ki so povezane ali nakazujejo povezave matematike z drugimi področji). Profesorica ugotablja, da imajo dijaki težave z iskanjem informacij (pri tem misli predvsem na izbiro ključnih besed, ki jih vpišejo v brskalnik). Tako bi bilo bolje, če bi jim priporočila nekatere spletne povezave, ki bi bile zapisane v navodilih skupine. Zelo dobro bi bilo, če bi bila ura izvedena v času, ko bi lahko nekatere namige poiskali sami v naravi.

Primer naloge

Skip to content