Nemščina – Govorne predstavitve z ustnim zagovorom teme

Pripravil/a: Robert Obrul
Šola: Srednja šola Slovenska Bistrica
Predmet: Nemščina
Tema: Govorne predstavitve z ustnim zagovorom teme

Izdelava predstavitvenih filmov dijakov 4. letnika gimnazije z ustnim zagovorom teme. Seznanitev dijakov z merili ustreznega govornega nastopa. Nasvet pri izbiri teme in primernega naslova, uporaba bistvenih podatkov zajetih v govornem nastopu, uporaba ustrezne literature in virov. Ob prebiranju ustrezne literature, dijaki izpostavijo pomembne podatke oz. ključne besede. Delo v spletnih učilnicah (GOOGLE CLASSROOM) in oddaja besedilnih prispevkov v jezikovni pregled. Videokonferenčno srečanje na to temo z možnostjo postavljanja vprašanj s strani dijakov. Izdelava filma in oddaja v spletno učilnico. Zagovor teme v živo v manjših skupinah.

Cilji in kompetence:

 • razvoj pisnih in govornih komunikacijskih spretnosti
 • seznanijo se s konkretnim problemom in z učiteljevo pomočjo iščejo rešitve
 • znajo samostojno pridobivati znanja potrebna za določeno nalogo
 • uporabijo ustrezne pristope in z njihovo pomočjo rešujejo dane probleme
 • pri svojem delu znajo uporabiti različne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • razvijejo sposobnost kritične presoje
 • zmožni so uporabe različnih aplikacij namenjenih delu na daljavo

Potek dela in navodila:

 • Izpolnitev spletne ankete dijakov za izbiro ustrezne teme govornega nastopa (1ka.si).
 • Objava navodil za pripravo govorne predstavitve z ustnim zagovorom teme (spletna učilnica GOOGLE CLASSROOM).
 • Videokonferenčno srečanje (ZOOM) z namenom razjasnitve poteka dela in seznanitev s kriteriji ocenjevanja.
 • Oddaja pisnih izdelkov: spletna učilnica, jezikovni pregled učitelja in povratna informacija dijakom.
 • Oddaja predstavitvenih filmov: spletna učilnica, uporaba različnih video programov.
 • Zagovor predstavitvenih filmov: videokonferenčno srečanje (ZOOM).

Vrednotenje in povratna informacija:

 • Izdelki so bili vrednoteni po kriterijih aktiva tujih jezikov Srednje šole Slovenska Bistrica za izvedbo govornega nastopa.
 • Oddano gradivo v spletni učilnico (GOOGLE CLASSROOM) je bilo pregledano s strani učitelja in vrnjeno dijaku.
 • Temeljno vrednotenje je bilo opravljeno v okviru videokonference (ZOOM), kjer je bila uporabljena metoda razgovora med dijakom in učiteljem in so se upoštevale predvsem ustreznost jezikovnih kompetenc, odzivnost dijaka in izgovorjava.

Refleksija, predlogi za izboljšanje:

 • Zaradi nastale situacije so se učitelji in dijaki, tako rekoč čez noč, znašli v neznanem položaju in smo bili primorani iskati rešitve, ki so v dani situaciji omogočale uspešno nadaljevanje učnega procesa, kar je bilo posebej problematično pri zagotavljanju osnovnih standardov znanj zaključnim letnikom.
 • Delo zasnovano na uporabi IKT je največ težav povzročalo učiteljem, tukaj so bili v prednosti posamezniki, ki so že predhodno sodelovali v projektih, kot je npr. Pedagogika 1:1. Velika večina učiteljev je relativno hitro usvojila različne aplikacije in videokonferenčne sisteme za komuniciranje na daljavo in jih uspela vključiti v svoj proces poučevanja. Kot dobra se je izkazala tudi kolegialna pomoč, saj so učitelji z IKT-izkušnjami lahko svoje znanje in izkušnje posredovali in delili sodelavcem.
 • Dijaki s tem načeloma niso imeli težav, razen redkih izjem iz socialno ogroženih okolij, ki niso imeli na razpolago ustreznih računalnikov in orodij. Tem so na pobudo učiteljev in razrednikov priskočile na pomoč šole in sicer tako, da so jim po potrebi posodile računalnike in modeme za spletne povezave. Pri videokonferencah bi bilo potrebno tudi izpostaviti varnostni vidik, katerega pa pogosto pretehta dejstvo, da so takšna srečanja trenutno edina možnost video komunikacije v živo.
Skip to content