Nemščina – Poezija

Pripravil/a: Pika Smogavec
Šola: Srednja šola Slovenska Bistrica
Predmet: Nemščina (2. tuji jezik)
Tema: Poezija

Pri nemščini (2. tuji jezik) so dijaki 2. letnika v programu gimnazija nadgrajevali svoje znanje v izgovarjavi in interpretaciji pesmi »Welche Farbe hat die Welt«. Svoje znanje so izkazali s pomočjo IKT tehnologije tako, da so uporabljali navodila za delo objavljena v spletni učilnici Google Classroom. Preko pametnih telefonov/računalnikov/tablic/prenosnikov so posneli avdio-video zapis deklamacije pesmi ter za nadgradnjo oddali smiselni prevod ter se tako preizkusili tudi v vodah prevajalništva. Njihovo delo je potekalo individualno. Povratne informacije so dijaki prejeli po opravljenih zadolžitvah (po preteku enega tedna) najprej v obliki komentarjev v spletni učilnici, kasneje pa natančnejše povratne informacije tudi preko Zoom videokonference (vrednotenje, možne izboljšave, ocena).

Cilji in kompetence:

  • razvoj pisnih in govornih komunikacijskih spretnosti
  • samostojno pridobivanje znanja, ki je potrebno za izvedbo določene naloge (izgovarjava s pomočjo e-slovarja)
  • razvijanje zmožnosti uporabe različne informacijsko-komunikacijske tehnologije
  • razvijanje sposobnosti kritične presoje (pomenska ustreznost prevedene besede)
  • razvijanje kreativnosti (prevod in pesnjenje)

Potek dela in navodila:

Objava navodil za pripravo deklamacije pesmi »Welche Frabe hat die Welt« in smiselnega prevoda le-te v slovenski jezik, objava kriterijev vrednotenja in napoved evalvacije preko videokonference Zoom (spletna učilnica Google Classroom).

Oddaja avdio-video posnetka in prevoda pesmi: spletna učilnica, pregled in povratna informacija učitelj – dijak.

Videokonferenčno srečanje (ZOOM) za pojasnitev vrednotenja, izražanje strinjanja oz. ne strinjanje, izmenjava mnenj med sošolci, refleksija ter seznanitev z oceno.


Vrednotenje in povratna informacija:

Izdelki so bili vrednoteni po kriterijih aktiva tujih jezikov Srednje šole Slovenska Bistrica za izvedbo govornega nastopa. Oddano gradivo v spletni učilnico je bilo pregledano s strani učitelja in vrnjeno dijaku. Temeljno vrednotenje je bilo opravljeno v okviru videokonference Zoom, kjer je bila uporabljena metoda razgovora med dijakom in učiteljem in je bila opravljena refleksija.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Zaradi epidemije, so morali kar čez noč spremeniti navade oz. obstoječo organizacijo pouka ter se iz klasične učilnice preseliti v virtualno. Pri tem se je vedno znova pojavljala težava, kakšna je zadostna oz. optimalna količina snovi in kako zagotavljati oz. preverjati minimalne usvojene osnovne standarde znanja. Za učitelja je predstavljala izziv uporaba IKT tehnologije. Najlažje so z njo rokovali tisti, ki so jo že vključevali kot sestavni del v pouk na šoli. Relativno hitro pa je večina učiteljev je usvojila različne aplikacije in videokonferenčne sisteme za komuniciranje na daljavo in jih uspela vključiti v svoj proces poučevanja. Dijaki so se hitro privadili novemu načinu dela. Težava pri uporabi IKT tehnologije pa se je pokazala pri tistih, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja, kjer je težje moč zagotoviti ustrezno računalniško opremo in internetno povezavo. Na naši šoli so jim priskočili na pomoč, jim posodili šolske prenosnike in modeme.

Skip to content