Nemščina – Uporaba znanja pridobljenega v 2. letniku

Pripravil/a: Majda Poš Vrabl
Šola: Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
Predmet: Nemščina – TJ1
Tema: Uporaba znanja pridobljenega v 2. letniku

Pri nemščini so dijaki 2.i pripravili projektno nalogo kot ponovitev v sklopu tem: hrana in pijača, v restavraciji, povabila in termini. Naslov projektnega dela je Die Klassenparty. Svoje izdelke so predstavili na Padletu in zagovarjali na videokonferenci.

Cilji in kompetence:

 • uporaba predelanega besedišča (hrana in pijača, vabilo, odgovor na vabilo, rezervacija, prostočasne aktivnosti)
 • ustvarjanje posnetka
 • igra vlog
 • razvijanje podjetniških kompetenc (ustvarjalnost, vključevanje človeških virov, prevzemanje pobude, načrtovanje in upravljanje, sodelovanje, izkustveno učenje)
 • razvijanje digitalnih kompetenc (sodelovanje z uporabo tehnologije, deljenje z uporabo tehnologije, ustvarjanje digitalnih vsebin)

Potek dela in navodila:

 1. Videokonferenčno srečanje, na katerem predebatiramo navodila za izdelavo projekta in kriterij za ocenjevanje.
 2. V spletni učilnici dijaki dobijo navodila za delo: UNSERE KLASSENPARTY

V skupinah po 3 ali 4 pripravite načrt za razredno zabavo.

Pripravite:

 1. načrt aktivnosti (kaj se bo dogajalo, po urah) – aktivnosti niso le prehranjevanje, ples, klepet, ampak tudi športne aktivnosti, obisk muzeja, razstave, živalskega vrta …, zabava naj bo pravzaprav dan druženja in naj traja najmanj 8 ur.
 2. vabilo (kdaj, kje, ob kateri uri, zakaj…),
 3. odgovor na vabilo: en pritrdilni odgovor in en negativni odgovor,
 4. seznam stvari, ki jih potrebujemo: živila, posoda, oprema …,
 5. meni (kaj bomo gostom ponudili, ne le prigrizke!),
 6. rezervacija termina za prostor ali obisk muzeja ali … (pripravite posnetek, ki ga vključite v predstavitev),
 7. predstavitev, kjer bomo vsi videli, kaj ste počeli in pripravili,
 8. seznam zadolžitev po članih skupine (do 8. 5. 2020).

V skupini določite vodjo, ki bo vaše delo koordiniral in skrbel za to, da se boste držali terminskega načrta in bo kontroliral, da je narejeno vse, kar zahteva naloga in kar ste si zadali. Seveda je vsak član skupine odgovoren za svoj del, ki mu ga boste, glede na želje, določili.

Cilj projektnega dela ni le, da pripravite kreativen načrt za izjemno razredno zabavo, ampak tudi, da sodelujete in da vsi pripomorete, k doseganju zastavljenih ciljev.

Na koncu bomo ocenili vaš celoten izdelek in tudi posameznikov delež. Delo skupine in svoje delo boste tudi sami evalvirati. Za delo boste imeli najmanj 4 šolske ure časa (14 dni).

Želim vam kreativno delo!


Vrednotenje in povratna informacija:

Dijaki so svoje izdelke sošolcem predstavili na videokonferenci, drug drugemu so dali povratno informacijo, tako, da so za vsak program povedali, zakaj bi se ga udeležili. Profesorica sama je dijakom dala povratno informacijo in izdelke ocenila glede na dogovorjene kriterije: vsebina, besedišče, jezikovna pravilnost in izgovorjava.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Dijaki so pripravili zanimive in kreativne programe za razredne zabave, v time so bili vključeni vsi in vsi so svoj del tudi opravili. Dijaki so bili zadovoljni s sodelovanjem v skupinah. Izziv jim je bila izdelava posnetka in videa. Pridobljeno znanje bodo lahko uporabili pri izdelavi projektov pri drugih predmetih. Naloga je bila avtentična, dijaki niso mogli besedil prekopirati s spleta, samostojno so morali pripraviti tudi rezervacijo (posnetek). Profesorica ocenjuje, da naloga po SAMR modelu dosega stopnjo redefinicije, ker je brez uporabe tehnologije ne bi bilo mogoče opraviti. Za izboljšanje izgovorjave, je profesorica dijakom ponovno priporočala uporabo google translate, kjer lahko neznane besede poslušajo in ponavljajo, dokler jih ne izgovarjajo pravilno.

Skip to content