Nemščina – Več vrst inteligentnosti: po H. Gardnerju (Du hast nicht nur eine Intelligenz!)

Pripravil/a: Nadja Blatnik
Šola: GSŠRM Kamnik
Predmet: Likovna umetnost
Tema: Sodobna umetnost: Doba vizualnih medijev (izdelava videa)

Pri nemščini so dijaki 2. letnika razvijali specifične jezikovne zmožnosti:

  • Samostojno so pridobivali in uporabljali besedišče na temo učenja in inteligence.
  • Usvajali so prislove za izražanje časa.

Svoje izdelke so predstavili na Padletu in v spletni učilnici, kjer so v skladu z načeli FS prejeli skupinske in individualne povratne informacije (PI), razvijali so vrstniško ocenjevanje in samovrednotenje v interaktivnih nalogah (v orodju Hot Patatoes). Pričakovani standardi znanja so opredeljeni v LUNu za nemščino.

Cilji in kompetence:

  • razvijajo celostno zmožnost za medkulturno in medjezikovno sporazumevanje
  • pridobivajo in uporabljajo specifično besedišče na temo učenja in inteligence
  • znajo povzeti osebne zgodbe »čudežnih otrok«
  • napišejo besedilo o svojih inteligencah
  • napišejo besedilo, kjer opisujejo potek dejanj v časovnem zaporedju
  • samostojno vrednotijo sedem inteligenc po Gardnerju

Potek dela in navodila:

V spletni učilnici dijaki v Forumu razmišljajo o današnjem dojemanju inteligentnosti.

Potem ko v kanalu eAsistenta pojasnimo pojme »savant ali briljantni um« ter različnih vrste inteligenc, sledi samostojno delo dijakov z besedilom »Čudežni otroci« iz učbenika Ideen 2, branje podpira avtentična mp3 zvočna datoteka v spletni učilnici.

Dijaki rešujejo vaje za utrjevanje besedišča z interaktivnimi nalogami v orodju Hot Patatoes (JMatch, JCross, JCloze). Dobijo namige in takojšnjo PI. Primer križanke:

Ob slikovnih in besedilnih izhodiščih iz učbenika se dijaki izražajo pisno na Padletu o svojih inteligencah in presenečeni najdejo svoja številna močna področja. Predlagajo nove vrste inteligentnosti, pri tem so zares ustvarjalni. Med zapisi jim večkrat ponudim skupinsko PI.

V spletni učilnici dijaki dobijo še naslednja navodila (v nemščini): Izmisli si zgodbo k eni vrsti inteligence ter zapiši 6 stavkov, ki se začenjajo s prislovnimi določili časa ali časovnimi prislovi, npr: Letzten Sommer … Anfang Juli …. Vor einem Jahr … Zuerst …  Meistens … Abends …   Dann … Schließlich ..   Zuletzt …  Nalogo oddaj v SU do 17. aprila.

Primer oddane naloge: „Vor zehn Jahren hat mein Freund Gitarre spielen angefangen. Jeden Tag hat er Gitarre geübt und schnell wurde er sehr gut. Dann fing er Klavier zu spielen an und wurde auch toll. Weil er wunderbares Gefühl für die Musik hat, ging er schließlich zur speziellen Musikschule. Letztes Jahr kaufte er elektrische Gitarre und begann mit seiner eigenen Band. Übermorgen hat er sein erstes Konzert und ich freue mich darauf.“


Vrednotenje in povratna informacija:

Dijaki so za oddana besedila v spletni učilnici dobili učiteljevo opisno povratno informacijo in priporočila za popravke, npr. v nemščini »Toll, du hast hohe körperliche Intelligenz. Und nächsten Sommer probierst du es mit dem Stand Up Paddling.« ali v slovenščini »Pravilna raba časovnih prislovov. Popravi le: “konnte” namesto kannte. In “Als ich klein war, …” Pričakovani standardi za pisanje so opredeljeni v LUNu za nemščino.

Dijaki so prebrali zapise sošolcev na Padletu, vendar jih niso komentirali. Profesorica jim je cmes zapisovala skupinske povratne informacije.

Pri interaktivnih nalogah v spletni učilnici so dijaki sami večkrat ponovili posamezno nalogo – ob takojšnji PI.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Čeprav so delali na daljavo, so dijaki zelo dobro usvojili novo besedišče in so ga ustrezno uporabljali v sestavkih. Pri vsebini profesorica pohvali njihovo ustvarjalnost in odlične zamisli. Odzivnost dijakov je bila dobra, skoraj vsi so oddali izdelke in tudi zelo veliko jih je odgovarjalo v forumu. Profesorica ocenjuje, da je uporaba tehnologije po SAMR modelu omogočila obogatitev in spremembo, slednjo ker razvijanje slušnega razumevanja in takojšnja PI v interaktivnih nalogah brez IKT ne bi bila mogoča. Dijaki so cilje in kompetence dosegali bolj celovito.

Ker so aktivnost izvedli še pred uvedbo ocenjevanja na daljavo, ni želela uporabljati lestvic in kriterijev za vrednotenje. V prihodnje bi lahko ob dogovorjenih kriterijih izdelke dijakov tudi vrednotila in ocenila. Na Padletu bi bilo smiselno, da se dijaki vrstniško vrednotijo in si medsebojno predlagajo izboljšave.

kliktnite na sliko za povečavo

Skip to content