Slovenščina – Dragotin Kette: Na otčevem grobu

Pripravil/a: Sabina Vračun
Šola: OŠ Bistrica ob Sotli
Predmet: Slovenščina
Tema: Dragotin Kette: Na otčevem grobu

Učenci 9. razreda OŠ Bistrica ob Sotli so pri slovenščini samostojno spoznavali pesem Dragotina Ketteja Na otčevem grobu in njegovo življenje ter delo. Na videokonferenčnem srečanju so se dogovorili o poteku dela, na OneDrivu so imeli dostopna navodila za samostojno delo, ki so ga opravili s pomočjo i-učbenika, spletnih in ostalih virov. Na koncu so svoje znanje preverili s kvizom v Google Obrazcih.

Cilji in kompetence:

 • poznajo življenje in delo Dragotina Ketteja
 • prepoznajo sonet in poznajo njegove značilnosti
 • doživljajo pesemske slike in se zavedajo učinka na bralca
 • izluščijo osrednje sporočilo in tematiko
 • prepoznajo lirskega izpovedovalca
 • prepoznajo pesniška sredstva in jih poimenujejo
 • razvijajo kompetenco brskanja, iskanja in izbiranja podatkov, informacij in digitalnih vsebin
 • razvijajo kompetenco sporazumevanja z uporabo digitalnih tehnologij

Potek dela in navodila:

 1. Videokonferenčno srečanje, kjer profesorica učence seznani z navodili za samostojno delo, ki mu sledi preverjanje znanja.
 2. Samostojno delo učencev z i-učbenikom, spletnimi viri, berilom in PowerPoint predstavitvijo.
 3. Preverjanje znanja s kvizom v Google Obrazcih.

Učenci so imeli navodila za delo objavljena na OneDrivu, tako da so lahko kadarkoli dostopali do njih.

Dragotin Kette: Na otčevem grobu

1. ura: V i-učbeniku na spletni povezavi: https://eucbeniki.sio.si/slo9/2397/index.html reši naloge na straneh 430–434, ki so povezane s Kettejem in njegovo pesmijo Na otčevem grobu (pesem najdeš tudi v berilu). Na spletu poišči še več podatkov o življenju in delu Dragotina Ketteja.

V obliki miselnega vzorca si v zvezek zapiši podatke o avtorju in njegovem delu na splošno (kakšne pesmi je pisal, katera pesniška zbirka je bila izdana in kdaj, kaj je pisal zraven pesmi).

2. ura: V i-učbeniku na spletni povezavi: https://eucbeniki.sio.si/slo9/2397/index5.html reši naloge na straneh 435–436, ki so povezane s Kettejevo pesmijo Na otčevem grobu. Ponovi tudi znanje o sonetu in si v zvezek prepiši zapis, ki ga najdeš v PowerPoint predstavitvi

3. ura: Po e-pošti boš ob 9. uri dobil preverjanje. Reši ga in ga do 10. ure pošlji. Pri vpisu kratkih odgovorov pazi na pravopisno pravilnost. Ne pozabi preveriti svojega rezultata.


Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so si v i-učbeniku sami sproti pregledali rešitve nalog. Nekateri učenci so samoiniciativno poslali v pregled svoje miselne vzorce o avtorju in njegovem delu. Tem j eprofesorica poslala pisno povratno informacijo.

Po oddaji preverjanja so učenci preverili svoj rezultat in dobili povratno informacijo o vsaki posamezni nalogi. Preverjanje je profesorica sproti tudi pregledala in ročno popravila, če ni bil zaznan pravilni odgovor (zato so bili dogovorjeni za čas reševanja). Na naslednjem videokonferenčnem srečanju je učence seznanila s skupno analizo preverjanja.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so že bili seznanjeni z delom z i-učbenikom, z iskanjem ustreznih virov po spletu, s samostojnim delom z berilom in ostalimi viri, zato s tem niso imeli nobenih težav. Prvič pa so uporabili kviz v Google Obrazcih za preverjanje znanja. Pozitivno pri tovrstnem preverjanju je, da učenci dobijo takojšnjo povratno informacijo in lahko preverijo pravilne odgovore, potreben pa je vseeno še učiteljev pregled. Za učitelja pa je dobrodošlo, da lahko odzive učencev izvozi v Excelovo preglednico in ima tako vse podatke za analizo.

Skip to content