Slovenščina – O. Župančič: Žebljarska

Pripravil/a: Martina Ternar Gabor
Šola: OŠ Miška Kranjca Velika Polana
Predmet: Slovenščina
Tema: O. Župančič: Žebljarska

Učenci 9. razreda OŠ Miška Kranjca Velika Polana so pri pouku slovenščine spoznavali obdobje moderne, njihove predstavnike in dela. V sklopu te teme so se srečali z Župančičevo pesmijo Žebljarska. Na videokonferenčnem srečanju so učenci s svojimi predstavitvami nalog iz prejšnje ure (izdelava časovnega traku književnih obdobij) ponovili značilnosti književnega obdobja. Dogovorili so se o poteku dela, v Googlovi spletni učilnici so učenci imeli dostop do navodil za samostojno delo, ki so ga opravili s pomočjo i-učbenika, spletnih in ostalih virov. Svoje znanje in razumevanje so preverili s kvizom v Googlovih obrazcih, po vzoru pesmi pa so mogli tudi sami poustvarjati lastno pesem, ki so jo nato oddali v spletni učilnici, kjer so prejeli mojo povratno informacijo, prav tako pa so delo medvrstniško vrednotili.

Cilji in kompetence:

 • ponovijo značilnosti obdobja moderne in le-te prepoznajo v pesmi Žebljarska
 • raziščejo povezave pesmi s sodobnim življenjem in avtorji
 • pesem razumejo vsebinsko
 • prepoznajo pesniška sredstva v pesmi (rima, ponavljanje, primera, okrasni pridevnik, retorično vprašanje, inverzija, stopnjevanje, onomatopeja/podobnoglasje)
 • prepoznajo motive v pesmi in razumejo poimenovanje socialna pesem
 • razvijajo recepcijsko zmožnost
 • samostojno tvorijo nove pesemske slike v povezavi z določeno temo (socialna pesem)
 • razvijajo lastno kritičnost na podlagi podajanja sovrstniške povratne informacije

Potek dela in navodila:

 1. V uvodu videokonferenčnega srečanja ponovijo značilnosti književnega obdobja: učenci predstavijo svoje ugotovitve, na podlagi izdelanih časovnic literarnih obdobij.
 2. Poslušajo pesem iz sodobnega časa, Chale Sale: Poln kufr. Vsak učenec poda svoje mnenje o slišanem v obliki zapisa v klepetu.
 3. Vsebino slišane pesmi naveže profesorica na temo učne ure, Župančič: Žebljarska. Učencem predstavi ozadje pesmi (snov) in jih pripravi na poslušanje pesmi v Rokusovem e-učbeniku Novi svet iz besed 9.
 4. Obe pesmi so učenci vsebinsko in ritmično med seboj primerjali v skupnem dokumentu, v obrazcu z Venovim diagramom, nato pa so se osredotočili na analizo dela po nalogah v i-učbeniku (https://eucbeniki.sio.si/slo9/2396/index1.html).
 5. Po analizi pesmi (vsebinska analiza, zunanja in notranja analiza, sporočilo pesmi, tema in motivi) so učenci po vzoru pesmi poustvarjali lastno pesem s podobno vsebino.

Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so medvrstniško vrednotili pesmi in drug drugemu podajali predloge za izboljšavo. Po podani PI sošolcev so učenci pesmi oddali v spletni učilnici, kjer je profesorica njihova poustvarjanja pregledala in jim podala pisno povratno informacijo. S svojim poustvarjanjem so si pridobili tudi dodatno število točk pri ocenjevanju projektnega dela. Učenci so po obravnavani vsebin učnega sklopa moderna pisali razlagalni spis, v katerem so povezovali učne vsebine s sodobnimi pogledi, vsebinami, pri tem so izhajali tudi iz lastnega poustvarjanja.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so vsebino dobro sprejeli in jo razumeli, povezali s sodobnim časom. Aktivnost je potekala v času dela na daljavo, ko so učenci imeli kar precej obveznosti tudi na ostalih predmetnih področjih, zato se nekateri, kljub zavedanju, da lahko izboljšajo končno oceno pri projektnem delu z dodatnimi točkami iz poustvarjanja, niso najbolj potrudili. Po poročanju učencev sovrstniška povratna informacija ni bila tako kvalitetna, kot če bi to izvedli v učilnici. PI učiteljice je bila natančna in koristna pri izboljševanju poustvarjanj.

Skip to content