Sociologija; Smrtna kazen – za/proti

Pripravil/a: Bernardka Radej
Predmet: Sociologija (2. letnik)
Tema: Odklonskost in kriminaliteta

Pri predmetu SOCIOLOGIJA so dijaki 2. letnikov samostojno spoznavali argumente »za« in »proti« smrtni kazni. Najprej so prebrali časopisni članek na to temo in sami iskali svoje argumente »pro« et »contra, kot nadgradnjo spoznavanje vedno aktualne problematike, pa so nato v Forumski razpravi v Moodlu komentirali vsaj 6 stališč svojih sošolcev in za zaključek teme napisali še svoj sociološki esej. Navodila za delo in roke so našli v navodilih v spletni učilnici predmeta.


 

 Cilji in kompetence:

Splošni cilji:

Dijaki :

 • razlikujejo med pojmoma odklonskost in kriminal;
 • razumejo različne dileme kaznovanja in spoštovanja človekovih pravic.

Operativni cilji:

 • analizirajo časopisni članek;
 • iščejo podatke in informacije o izvrševanju nasprotovanju kazni v mednarodnih in evropskih dokumentih;
 • oblikujejo argumentirana lastna stališča;
 • urijo se v kritičnem mišljenju;
 • pisno oblikujejo povratno informacijo vrstniku;
 • razvijajo sposobnost strnjenega zapisa lastnih argumentov.

Kompetence:

 • razvijanje kritičnega mišljenja in argumentacije;
 • informacijska pismenost (brskanje, iskanje in izbiranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin);
 • sodelovanje (dajanje povratnih informacij in iskanje novih argumentov);
 • ustvarjalnost (zapis sociološkega esejskega odgovora).

                                                                  

Potek dela in navodila:

• Dijaki v spletni učilnici dobijo navodila in članek v pdf formatu.
• Samostojno poiščejo zahtevane podatke in informacije s pomočjo svetovnega spleta.
• Rešen delovni list oddajo v SU, kjer dobijo v roku povratno informacijo učitelja.
• V SU imajo navodila za razpravo v Forumu (enkrat zapišejo svoje stališče in argumentirajo odgovorijo vsaj 6 sošolcem).
• Čas za forumsko razpravo je 1 teden.
• Nato dijaki zapišejo in oddajo esejski odgovor (350 besed), kjer se opredelijo glede na naslov članka: Smrtna kazen – kazen, maščevanje ali silobran?


Vrednotenje in povratna informacija:

• Vsak dijak dobi povratno informacijo učitelja po rešenem delovnem listu ter zapisanih lastnih argumentih.
• Dijaki dajejo tudi povratne informacije vrstnikom (navodila – argumentirano, ne žaljivo, jasno in kratko).
• Ob koncu razprave dijaki zapišejo esejski odgovor (navodila za pisanje), kjer se jasno opredelijo »za« ali »proti« smrtni kazni ter uporabijo vse zapisane argumente (lastne in tuje), da zagovarjajo svoje stališče.
• Vsak dijak dobi povratno informacijo o svojem oddanem eseju (struktura, vsebina argumentacija, jezikovna ustreznost).


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

• Dijaki so se zavzeto lotili vseh nalog (delovni list – oddalo jih je 94%, sodelovanje v forumski razpravi – 100%! – večina večkrat je kot je bilo potrebno, esejski odgovor – oddanih 79% esejev – morda bo še kakšen z zamudo).
• Nejasnosti pri nalogah ni bilo.
• Forumska razprava je nadomestila razredno debato – ni enako, je pa možni približek. Ker so imeli dijaki veliko Teams srečanj v živo, se nisem odločila še za razpravo v živo v Teamsih, kjer bi si razdelili vloge in naloge ter postavili kriterije razprave.
• Presenetljivo so dijaki poiskali različne vire informacij ter jih tudi navedli (naloga sicer tega ni zahtevala).
• Kot alternativa branju članku bi lahko bil tudi ogled enega od filmov (Zelena milja – The Green Mile / Zadnji sprehod – Death Man Walking).

Skip to content