Strokovni predmet – Načrtovanje posameznih vrst stroškov

Pripravil/a: Mateja Gorišek
Šola: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Predmet: OTI-TEO
Tema: Načrtovanje posameznih vrst stroškov

Pri strokovnem modulu OGT –TEO  so dijaki 2. letnika programa gastronomija in turizem s pomočjo programa Excell samostojno načrtali grafe za posamezne vrste stroškov (delitev po kriterijih točnosti ugotavljanja in glede na obseg poslovanja) v masi in na enoto. Konkretne podatke za načrtovanje so dobili v spletni učilnici. Svoje izdelke  so naložili v spletno učilnico, kjer so si delili tudi sovrstniške povratne informacije.

Cilji in kompetence:

 • na primerih posameznih vrst stroškov izdelajo graf in s tem prikažejo značilnost gibanja le teh
 • na osnovi načrtanih grafov sklepajo na značilnost posamzenih vrst stroškov
 • uporabijo spletno učilnico, kjer dobijo podatke za načrtovanje in za nalaganje grafov
 • grafe izdelajo s pomočjo programa Excell
 • naučeno znanje in spretnosti uporabijo pri izdelavi kalkulacij pavšalnega proizvoda pri tem modulu in OTI-PRA
 • sošolci primerjajo in komentirajo pridobljene informacije
 • upoštevajo dogovorjene roke  za oddajo

Potek dela in navodila:

 • predstavitev možnosti načrtovanja grafov v programu Excell
 • določitev kriterijev vrednotenja
 • zaradi boljše preglednosti uporabijo črtni graf
 • v spletni učilnici dobijo podatke za konkretno načrtovanje grafov (10 grafov)
 • na osnovi grafa izpeljejo ugotovitev o značilnostih posameznih vrst stroškov v masi in na enoto
 • odda grafe v spletno učilnico
 • pravilno uporabljanje tehnologije (tablice, pametne telefon , excell program)
 • rezultate javno predstavijo, primerjajo in ovrednotijo.

Svoje grafe shranijo na telefon ali tablice in si ga pošljejo preko svojega e- maila, doma shranijo v posebno datoteko, kjer imajo lastne zapiske ali si natisnejo in nalepijo v zvezek.


Vrednotenje in povratna informacija:

 • Pravilno načrtana oblika, opremljenost  x in y osi na grafu, izbira pravilne enote mer (strokovna pravilnost v skladu z danimi podatki).
 • Pravilnost sklepanja iz oblike grafa na značilnost posameznih vrst stroškov (pravilno zapisana značilnost posameznih vrst stroškov v masi in na enoto).
 • Pravilna uporaba  značilnosti  stroškov v praksi, pri  konkretni izdelavi kalulacij pavšalnih proizvodov pri OTI-TEO in OTI-PRA tekom celotnega izobraževanja.
 • Vse izdelke je profesorica pregledala in dijakom podala povratno informacijo (glede na kriterije) izraženo v %. Po potrebi je grafe dopolnila z zapisom, priporočili.

Refleksija, predlogi za izboljšanje:

 • Aktivnosti profesorica ne ocenjuje, dijaki dobijo povratno informacijo za: pravilno načrtane in opremljene grafe, pravilno sklepanje na značilnost posameznih grafov ter za samorefleksijo ob primerjavi s sošolci.
 • Dijaki so s pomočjo programa Excell spoznavali  možnosti hitrega načrtovanja grafov.
 • Dijaki so se seznanili z novim programom Excell.
 • Dijaki posebnega predznanja ne potrebujejo. Spletno učilnico dijaki poznajo, program Excell pa jim je po večini novost. Če profesor pokaže en primer, ga učenci hitro usvojijo.
 • Opaziti je veliko pomanjkanje znanja v zvezi zuporabo IKT tehnologije.
Skip to content