Uporaba IKT pri poslovanju – Ponovitev marketing mix-a

Pripravil/a: Tanja Arčon
Šola: ŠC Nova Gorica
Predmet: Uporaba IKT pri poslovanju
Tema: Ponovitev marketing mix-a

Dijaki drugega letnika elektrotehnik ERŠ Nova Gorica so pri predmetu Uporaba IKT pri poslovanju prejemali gradivo in vaje v spletni učilnici Moodle. Tu so vaje tudi oddajali.  Za razlago snovi ter vaj so se srečevali prek videokonferenčne platforme Zoom. Pred ocenjevanjem znanja je profesorica želela preveriti njihovo razumevanje snovi. Tako so v manjših skupinah nekateri naredili Kahoot, drugi so z brezplačnimi  spletnimi aplikacijami naredili križanke, tretji pa poiskali povezave do člankov ali prispevkov v povezavi s snovjo.  Ko so nalogo (v dogovorjenem času izdelali) jo je pregledala in podala povratno informacijo. Prek Zooma so potem skupno reševali naloge in tako ponovili celotno snov. Dijaki so bili aktivni, saj so morali snov “predelati” če so sploh želeli narediti svojo nalogo. Tako je bil učinek dosežen, saj so prek takšne oblike ponovitve snovi prišli do globljega znanja.

Cilji in kompetence:

 • spoznajo marketing mix za izdelke in za storitve
 • vrednotijo smiselnost posameznega elementa marketing mixa
 • spremljajo trenutno situacijo (epidemijo) in njen vpliv na prodajo izdelkov /storitev v Sloveniji in globalno
 • razvijajo zmožnost ocenitve pojava presežnega povpraševanja in ponudbe
 • razvijajo sodelovalno učenje
 • razvijajo kompetenco zbiranja in izbiranja podatkov in informacij

Potek dela in navodila:

Dijaki so tedensko prejeli gradivo s pripadajočo vajo. Na Zoomu so snov razložili ter odgovorili na že prej posredovana vprašanja. Na tak način so predelali vse elemente marketing Mix-a. Bližalo se je ocenjevanje znanja, zato se je profesorica odločila, da bodo dijaki sami naredili utrjevanje snovi, saj se bodo tako največ naučili.

Dijaki so se lahko odločali med izdelavo Kahoot-a, spletne križanke ali iskanjem informacij (člankov, prispevkov).  Dogovorili so se, da lahko sodelujeta dva ali trije dijaki skupaj.

Posebnih navodil ni bilo potrebnih. Svetovala jim je:

 • križanka naj vključuje samo kratke pojme,
 • Kahoot naj ne vključuje veliko odgovorov DA/NE,
 • naj bodo članki ali video prispevki odgovor na v naprej postavljeno vprašanje.

Pri izdelavi je od dijakov pričakovala izvirnost, drugih omejitev ni bilo.


Vrednotenje in povratna informacija:

Izdelke so dijaki posredovali na mail. Nato jih je profesorica pregledala in podala povratno informacijo. Prek Zooma so izvedli utrjevanje snovi. Dogovorili so se, da bodo dobro narejeni izdelki pozitivno vplivali pri zaključevanju.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

 • Dijaki so način utrjevanja snovi dobro sprejeli in naloge z veseljem opravili.
 • OProfesorica ocenjuje, da so se veliko snovi naučili medtem, ko so izdelovali nalogo ter med samim utrjevanjem na Zoomu. To pozitivno spremembo jim je zagotovo omogočila uporaba tehnologije po SAMR modelu.
 • Čeprav je dijakom svetovala, naj pri izdelovanju križanke uporabilo predvsem kratke pojme (npr. cena), so nekateri uporabili veliko pojmov, sestavljenih iz dveh besed (npr. cenovna politika). Pri naslednji takšni nalogi bo najprej preverila število kratkih pojmov.
 • Kljub temu, da veliko snovi (ko je pouk v razredu) povezujemo z aktualnimi razmerami so imeli dijaki, ki so se odločili za zbiranje informacij iz člankov ali video prispevkov kar nekaj težav in so potrebovali dodatno vodenje.  Težko so namreč samostojno povezali vsebino snovi s članki ali video prispevki, zato so predlagali, da bi jim naslednjič v naprej pripravila nabor le teh ali pa vprašanj.
 • Takšen način utrjevanja znanja je profesorica izvedla prvič. Ker je bila izkušnja pozitivna jo bo, ob upoštevanju in odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, še uporabila.
Skip to content