Vrste stroškov

Pripravil/a: Simona Luetić
Šola: Srednja šola Slovenska Bistrica
Predmet: Projekti in poslovanje podjetij M1 – PTI
Tema: Vrste stroškov

Pri modulu projekti in poslovanje podjetij so dijaki samostojno raziskovali o vrstah stroškov – glede na odvisnost od obsega poslovanja. Dijaki so si pomagali z učbenikom Sodobno gospodarstvo 2 in gradivom ekonomija (interno gradivo). Naloge za izračun stroškov je profesorica vzela iz gradiva Ekonomika podjetja UNISVET (Janja Orel). V spletni učilnici (Google Classroom) jim je naložila legendo (oznaka stroškov) in formule za izračun posameznih stroškov. V Padletu je zapisala naloge, ki so jih dijaki reševali in zapisovali postopke in rešitve. Namen zapisa na Padletu je bil ta, da se dijaki drug od drugega učijo – drug od drugega spoznajo, kako rešiti posamezno nalogo (vrstniško učenje). Nekateri so se naloge lotili na povsem drug način kot drugi. Zato se ji je zdelo zelo zanimivo, kako se bodo lotili reševanja nalog.

Cilji in kompetence:

  • ločijo vrste stroškov med seboj
  • raziščejo konkretne primere stroškov
  • pojasnijo razliko med stalnimi in spremenljivi stroški, mejnimi in povprečnimi
  • pojasnijo vpliv stalnih stroškov na obseg poslovanja
  • s pomočjo slike prikažejo vrste stroškov med seboj
  • dijaki razvijajo kompetenco iskanja in primerjanja podatkov (rešitev) med seboj

Potek dela in navodila:

S pomočjo videokonference ZOOM so dijaki dobili povratno informacijo o vlogi in pomenu stroškov. Natančno so razpravljali o vlogi in pomenu stroškov v proizvodnem procesu, o tem, kakšne vrste stroškov poznamo, kako le-ti vplivajo na sam proces in rezultate v podjetju. Profesorica jim je podala rešitve nalog, ki so si jih dijaki med seboj že izmenjali oz. primerjali v Padletu. Prav tako so razpravljali o vlogi stroškov in o tem, kako poteka krivulja enih in drugih stroškov (npr. zakaj so stalni stroški ves čas enaki, kaj vpliva na rast spremenljivih stroškov, …). Rešitve nalog so dijaki dobili v spletni učilnici (Google Classroom), kjer je vsak dijak dobil tudi povratno informacijo o  svojem delu.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Pripravljeno aktivnost so dijaki dobro sprejeli. Všeč jim je bilo, da so svoje komentarje oz. izračune delili z ostalimi dijaki (uporaba PADLET), kar bi bilo sicer težje. Kljub temu, da aktivnosti profesorica ni ocenjevala, so dijaki dobili informacijo o tem, kakšno je njihovo znanje, kje ga morajo še nadgraditi in izboljšati.

Zanimivo se ji je zdelo tudi to, da so se lahko učili drug od drugega, da so imeli pred sabo različne postopke oz. izračune, ki so jih pripeljali do pravilnih rezultatov. Ker pa naloge ni ocenila z ocenami, namreč le z znaki, je bila njihova želja, da dosežejo (pravilen) – vesel znak, toliko večja. Čimveč pridobljenih pozitivnih znakov pomeni pri ocenjevanju znanja namreč odlično.

Skip to content