Zgodovina – Kako se je rimski imperij širil po Sredozemlju?

Pripravil/a: Mateja Vidovič
Šola: II. OŠ Rogaška Slatina
Predmet: Zgodovina
Tema: Kako se je rimski imperij širil po Sredozemlju?

Pri zgodovini so učenci 7. razreda samostojno raziskovali kako se je rimski imperij širil po Sredozemlju. Svoje izdelke so predstavili na Padletu, kjer so si deliti tudi sovrstniške povratne informacije.

Učenci so imeli na razpolago tako informacije na spletu kot knjige, ki so jih poiskali sami na vnaprej določeno temo.

Profesorica je razdelila temo na štiri dele:

 • Kaj je dajalo moč rimski vojski?
 • Kaj je bil vzrok za punske vojne?
 • Zapiši značilnosti vsake punske vojne.
 • Do kakšnih sprememb je prišlo zaradi širjenja rimske države?

Cilji in kompetence:

 • našteje posledice širjenja rimske države
 • opiše pomen provinc za Rimski imperij
 • razloži vpliv trgovskih stikov na spremembe v načinu življenja
 • pojasni pojem romanizacija
 • opiše gospodarske spremembe
 • pojasni spremembe v rimski družbi
 • razvijajo kompetenco iskanja, zbiranja in izbiranja podatkov in informacij
 • deljenje in sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij
 • umeščanje in poustvarjanje digitalnih vsebin

Potek dela in navodila:

Teden pred učno uro je profesorica pozvala učence, da iz osebne knjižnice ali javne (šolska, občinska) prinesejo knjige na temo Rimljani. Sledila je napoved dela z Padletom. Razred je razdelila na skupine, ki so obsegale po tri učence. Celotnemu razredu je predstavila pripravljeno podlago na Padletu. Učenci so hkrati vsi iskali informacije na isto temo, s tem, da so si zapise na Padletu dopolnjevali, dodajali slikovni material, iskali informacije s pomočjo spleta in knjižnih virov.

V svojem prispevku:

 • Razišči, kaj je dajalo moč rimski vojski?
 • Kaj je bil vzrok za punske vojne?
 • Zapiši značilnosti vsake punske vojne.
 • Do kakšnih sprememb je prišlo zaradi širjenja rimske države?

Učenci so morali informacije zapisati na njim razumljiv način in v skrajšani verziji. Kopiranje besedila s spleta ni bilo dovoljeno. Učenci so svoje ugotovitve zapisovali v Padlet podlago in tako dopolnjevali ugotovitve vseh skupin. Pregled zapisov v Padlet – na podlagi s strani profesorice, dajanje povratne informacije. Učenci so svoje zapise dopolnili, popravili ali preoblikovali.


Vrednotenje in povratna informacija:

Učenci so dali povratno informacijo s predlogi za izboljšavo drug drugemu v Padletu. Vse izdelke je profesorica pregledala in učencem z zapisom v Padlet priporočala, kako njihov zapis izboljšati. Učenci so svoj zapis skrajšali, popravili ali dopolnili.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Učenci so aktivnost dobro sprejeli in so jo tudi vsi opravili. Izredno pomembno je bilo, da učenci informacije najdejo na različne načine (splet, knjige…) in da so se za delo v razredu vnaprej pripravili. S sodelovalnim učenjem so svoje ugotovite primerjali znotraj svoje skupine in celotnega razreda. Učence je profesorica med delom v razredu usmerjala. Zelo dobrodošle so bile ključne besede pod vsako podtemo. Vsak zapis v Padlet podlago je potreben zaradi pravopisnih napak učencev.

Skip to content