Zgodovina – Prazgodovinska kulturna dediščina

Pripravil/a: Marija Repina
Šola: Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
Predmet: Zgodovina
Tema: Prazgodovinska kulturna dediščina na tleh današnje Slovenije

Učni uri sta bili izvedeni na daljavo v 1. letniku splošne gimnazije. Ker so nekateri muzeji v obdobju pandemije prešli na virtualne predstavitve, je profesorica skušala to izkoristiti in združiti z učnim načrtom zgodovine. Ker dijaki že od začetka šolskega leta ustvarjajo mapo dosežkov, je virtualni ogled Narodnega muzeja vključila kot eno izmed nalog portfolia. To je bila motivacija za pridobivanje nove učne snovi v naslednji šolski uri, ko so dijaki po navodilih v spletni učilnici in na učnem listu usvajali snov o prazgodovini na naših tleh. Uporabljali so IKT, zgodovinske vire na spletnih straneh in učbenik ter ovrednotili pomen prazgodovinske arheološke kulturne dediščine na naših tleh.

Cilji in kompetence:

  • razložijo in ocenijo človekovo dejavnost v prazgodovini na naših tleh
  • razvijejo sposobnosti časovnih in prostorskih povezav; izdelajo časovno – prostorsko preglednico najpomembnejših arheoloških najdb iz prazgodovine na naših tleh
  • uporabljajo različne zgodovinske vire, tudi preko IKT (avdiovizualni viri, pisni viri, materialni viri) in so njih kritični
  • razvijajo odgovoren in pozitiven odnos do ohranjanja kulturne dediščine iz obdobja prazgodovine na naših tleh na lokalni in nacionalni ravni (Narodni muzej)
  • komunikacija preko e-medijev (spletna učilnica Moodle, spletni forum, različne spletne strani)
  • razvijanje sposobnosti časovnega načrtovanja dela pri učenju na daljavo in ustvarjanju mape dosežkov – portfolia.

Potek dela in navodila:

V Moodlovi spletni učilnici, ki jo uporabljajo pri pouku na daljavo, je profesorica dijakom podala navodila: “Sedaj bomo splošno zgodovino Rimljanov zapustili in se bomo lotili slovenskega prostora v prazgodovini: Prazgodovinska in antična kulturna dediščina na tleh današnje Slovenije (učb. str. 169 – 190). Za uvod boste danes virtualno obiskali Narodni muzej Slovenije, kjer si lahko ogledate kar nekaj razstav v povezavi z obravnavano snovjo: Železnodobne zgodbe s stičišča svetov, Prazgodovinski zakladi Narodnega muzeja, Mumija in krokodil, Ljubljanica . . . . Izberite,  si eno razstavo in si jo oglejte ter  napišite kratko poročilo (napišite v Word-ov ali drug dokument), kjer boste v nekaj stavkih (do pol strani) navedli, kaj je pritegnilo vašo pozornost in posebej predstavili en ali dva eksponata (lahko dodate sliko)! Poročilo oddajte v “Oddaja x naloge – poročilo do… Naloga šteje za točke za portfolio!

V Narodni muzej stopite preko: https://www.nms.si/si/razstave/virtualne-razstave

V naslednji šolski uri boste rešili priloženi učni list Prazgodovinska kulturna dediščina na tleh današnje Slovenije (spodaj v prilogi).

Rešen učni list oddajte v “Oddaja x naloge v SU.”


Vrednotenje in povratna informacija:

Naloge za portfolio je profesorica ovrednotila s točkami od 1 – 5 po kriteriju, ki jim je bil posredovan na začetku šolskega leta.

Vsak dijak je prejel povratno informacijo tudi o rešenem učnem listu, kjer je prav tako uporabila kriterij točkovanja iz začetka šolskega leta. Opisno je dodala morebitne pomanjkljivosti v oddani nalogi preko maila.


Refleksija, predlogi za izboljšanje:

Dijaki so naloge vestno opravljali. V narodnem muzeju so izbirali različne razstave glede na njihovo osebno zanimanje. Nekateri so v poročilu izrazili namero, da si bodo razstavo šli ogledati tudi v živo. Ena dijakinja, ki se je posebej poglobila v delo, je sporočila, da je porabila več kot 2 šolski uri.

Priprava dela na daljavo in individualna analiza vsake naloge, sta terjali precej časa tudi od učitelja.

Za učitelja in dijake bi bila koristna analiza dela “v živo” v šolski učilnici, s čimer bi učno snov preverili in utrdili.

Delovni list

Skip to content