Inovativni pouk

Inovativni pouk

Inovativni pouk je proces, ki temelji na:

  • ustvarjanju učnih priložnosti, ki postavljajo učence in dijake v aktivno vlogo in s tem vsredišče učnega procesa
  • razvijanju kompetenc, pomembnih za življenje in delo v 21. stoletju
  • smiselni in učinkoviti rabi tehnologije, kar učitelja postavi v vlogo organizatorja in mentorja, ki učenje prepusti učencem

Pomemben učinek, ki ga pričakujemo od uvajanja novativnega pouka so tudi pozitivni psiho-socialni vplivi, torej izboljšan odnos učencev do šole, pouka in znanja v najširšem smislu. V učenca usmerjen pouk omogoča njihovo participacijo in sodelovanje pri načrtovanju sebi lastnih ciljev, skupnem postavljanju kriterijev, izbiri učne poti in s tem spodbuja prevzemanje odgovornosti za lastno znanje.

Aktivnost učencev znotraj pouka prepoznavamo kot nujno za uspešen izobraževalni proces. Aktivno učenje poteka v situacijah, ki so čim bliže realnosti; z raziskovanjem, razpravami, argumentiranjem, reševanjem problemov, ustvarjanjem…, v katerih so glavni akterji učenci. Cilj takega učenja je razvijati učenčevo mišljenje in sposobnosti za participacijo v realnem življenju. Prav tako je pomembno, da učenci sodelujejo in delijo odgovornost za celoten proces od načrtovanja do rezultatov. Učenci se tako učijo več in bolje, kadar:

  • so aktivno udeleženi v proces;
  • prejmejo razumljivo in pravočasno povratno informacijo;
  • se učijo sodelovalno.

Za uvajanje inovativnega pouka je pomembna usmerjenost k inovacijam, ki terjajo nove pristope in oblike in ne vračanja v udobno območje preizkušenega in preverjenega. Pri tem se osredinjamo na tri procese: refleksijo, raziskovanje in dialog.  Poudarjena je predvsem refleksijarazmišljanja, doživljanja in ravnanja v profesionalnih situacijah, tako ob konkretnih dogodkih v razredu, kot refleksija splošne filozofije in predpostavk, ki so v temelju ravnanja učitelja. Na ta način učitelji ozaveščajo pogosto neozaveščene vzvode svojega ravnanja, jih vrednotijo ter po potrebi spreminjajo oz. nadgrajujejo.

Skip to content