Naročnik projekta je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt je delno sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada

PREDNOSTNA OS: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«

PREDNOSTNA NALOŽBA: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«

SPECIFIČNI CILJ: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«

NAZIV RAZPISA: JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«

VSEBINSKO PODROČJE (SKLOP): SKLOP 3: Pedagogika 1:1 za udejanjanje personaliziranega in sodelovalnega učenja ter formativnega ocenjevanja

SEKTOR, DIREKTORAT NA MINISTRSTVU: Urad za razvoj izobraževanja

SKRBNICA POGODBE: Mojca Debeljak Kozina

 

Foto: Robert Gajšek
Foto: Robert Gajšek

Skip to content