Kompetence 21. stoletja

Kompetence 21. stoletja

Že od izida priporočil Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah iz leta 2006 je koncept ključnih kompetenc prisoten ne le v politiki, ampak tudi v šolah. Znanje, spretnosti in stališča, ki so potrebna za osebno izpolnitev, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in zaposljivost v družbi znanja so našla prostor tudi v učnih načrtih, hkrati pa se jim pridružujejo tudi tako imenovane kompetence 21. stoletja, med katerimi v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT izpostavljamo predvsem kompetenco kritičnega razmišljanja, reševanja problemov, sodelovanja in ustvarjalnosti, ki so seveda izvedbeno podprte z digitalno pismenostjo.

Razvijanje kompetenc 21. stoletja predstavlja odgovor šole na hitro spreminjajočo se družbo in pogoje dela. Ker so na delovnih mestih vedno bolj pomembi višji spoznavni procesi, se moramo učiti ustvarjati, obdelovati in razvrščati kompleksne informacije, misliti sistematični in kritično, se odločati na podlagi tehtanja različnih dejstev, si zastavljati produktivna vprašanja o različnih temah, biti fleksibilni in se prilagajati novim informacijam, biti kreativni in zmožni prepoznavati  oziroma reševati probleme realnega sveta. Poleg “znanja” mora biti cilj učenja razvijanje zmožnosti, da naučeno in osmišljeno znanje in razvite veščine uporabljamo v različnih situacijah na prožen in ustvarjalen način.

K razvijanju kompetenc v projektu pristopamo celostno: krepimo zavedanje učiteljev, da le skrbno in ciljno načrtovane aktivnosti učencev slednjim omogočajo razvijanje kompetenc. Z usposabljanjem učiteljev, vključevanjem personalizacije in elementov formativnega spremljanja učitelje ozaveščamo o pomenu razvijanja kompetenc in njihovem spremljanju. Ob tem se hkrati  krepili sodelovanje v učiteljskem zboru, saj le skupno načrtovanje razvijanja kompetenc skozi daljše obdobje lahko obrodi sadove.

Skip to content