Priprava primera obetavne rabe

Priporočilo za razvoj primerov obetavne rabe v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT v1.0

Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT (Inovativna pedagogika 1:1)temelji na implementaciji večdimenzionalnega okvirja “Creative Classrooms” (gl. Prilogo 1: Model CCR; Johnson et al., 2014: 2), ki s pomočjo digitalne tehnologije podpira sodobne, inovativne in učinkovite procese učenja in poučevanja, tako na sistemski/makro in šolski/mikro ravni, iz vidika kurikularnih dokumentov, infrastrukture, organizacije dela, vodenja in vrednot, preverjanja in ocenjevanja znanja, učnih praks in strategij ter oblik sodelovanja.

Na nivoju šole se učinkovitost koncepta izraža v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa s ciljem izboljšati kakovost pouka s pomočjo smiselne rabe digitalne tehnologije. Kazalniki projekta so usmerjeni tudi v oblikovanje nabora didaktičnih gradiv za učitelje, do katerih bi lahko po končanem projektu dostopali vsi strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju (med izvajanjem projekta pa bi didaktična gradiva krožila med učitelji, se preizkušala, poglabljala oz. nadgrajevala). Izkušnje iz minulega projekta (Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21.stoletja, 2013-2015) so pokazale, da so tovrstna gradiva najboljša pomoč pri spreminjanju učiteljeve prakse.

Dokument izhodišča za oblikovanje primera dobre rabe temelji na oblikovanju tematskega sklopa oz. vsebinsko zaključene celote. Definiran je kot »tehnika ali metoda, ki se skozi izkušnjo ali raziskovanje dokaže kot zanesljiva za doseganje ciljev oz. je pri doseganju ciljev uspešnejša od ostalih« (Aberšek, Flogie in Šverc, 2015: 145). Zajema »osmišljene, inovativne didaktične pristope (z uporabo digitalne tehnologije kot orodjem) za doseganje želenih ciljev, znanja, kompetenc, opredeljenih v učnem načrtu in širše. Poudarek je na dejavnostih/aktivnostih učencev in dijakov« (ib.).

Tako predstavlja primer dobre rabe smotrn zapis preizkušene tematske učne priprave učitelja, z učnimi učinki, ob smiselni rabi sodobne digitalne tehnologije, ki je prenosljiv in uporaben v različnih učnih okoljih in situacijah.

Dokument je v pdf obliki dostopen na tem mestu.

dr. Inge Breznik

Foto: Robert Gajšek
Foto: Robert Gajšek
Skip to content